PFO Norra Lagnö, Panama, del av Långsunda


Samråd pågår 2021-06-22– 2021-07-26


Kartbild Norra Lagnö

Syfte med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samt att underlätta för utbyggnaden av kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS).

Tyck till

Under granskningen finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i ett granskningsutlåtande som presenteras här på kommunens webbplats, se nedan. Redogörelsen ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Samrådsmöte

Planhandlingarna finns att ta del av:

  1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.
  2. Här på kommunens webbplats, se nedan

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2021-07-26.
För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ.

  1. Via e-tjänst: varmdo.se/norralagno Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Via e-post: registrator@varmdo.se
  3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 15KS/173.
Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under samrådstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.

För mer information om planläggning i prioriterade förändringsområden, vänligen se broschyr

Fritidsbebyggelse , 1.9 MB.

Kontakta oss

Frågor om detaljplanen besvaras av:

Anna Fredriksson (planarkitekt) – anna.fredriksson@varmdo.se

Olivia Strådal (exploateringsingenjör) – olivia.stradal@varmdo.se

Telefon via servicecenter: 08-570 470 00

För information om VA-projektet se:

VA-projekt PFO Norra Lagnö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om VA-projektet kontakta:

Therese Antin (VA-ingenjör) - therese.antin@varmdo.se

Pågående planprocess

Den 17 maj 2018 beslutade kommunstyrelsens planutskott att anta kommunens förslag att planlägga Norra Lagnö i en etapp. Samrådshandlingen för Norra Lagnö etapp ett förs i och
med detta in i ett större sammanhang och kommer att användas som underlag i kommande planarbete.

Området som kommer planläggas finns redovisat i kommunens översiktsplan från 2003–2012. Arbetet med att planlägga området utförs i enlighet med översiktsplanens intentioner och politiska beslut.

Till äldre översiktsplan 2003-2012 Länk till annan webbplats.

Norra Lagnö har höga kulturmiljövärden som är utpekade i Översiktsplanen. Området omfattas även av kommunens kulturmiljöprogram:

Kulturmiljöprogrammet , 30.1 MB.

En inventering av kulturmiljön är genomförd och du finner denna på riksantikvarieämbetets hemsida (zooma in på kartan). I inventeringen kan du läsa närmare om vad som är unikt och bevarandevärt på varje fastighet, detta är ett värdefullt underlag att tillgå vid till exempel renovering eller om du funderar på att bygga om eller till ditt hus. I och med att området präglas av en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö så omfattas Attefallsåtgärder av utökad lovplikt
i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. 13 §, punkt 4, och PBL 9 kap. 4d §.

Till Riksantikvariatets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 27 mars 2019 antog kommunfullmäktige riktlinjer för huvudmannaskap vid detaljplaneläggning. Riktlinjerna innebär att vägar som leder till allmänna mål såsom förskolor och skolor i prioriterade förändringsområden som huvudregel föreslås få kommunalt huvudmannaskap. För det övriga vägnätet föreslås ett fortsatt enskilt huvudmannaskap där det går att motivera. För att ta del av beslutshandlingarna, vänligen se länken: Riktlinjer för huvudmannaskap vid detaljplaneläggning Länk till annan webbplats.

Detaljplanen avviker från tagna riktlinjer och föreslår enskilt huvudmannaskap för de enskilda vägarna och kommunalt huvudmannaskap för gång- och cykelvägen längs med statlig väg.

Planhandlingar

Uppstart av planarbete

Samrådshandlingar


Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena

Två broschyrer finns framtagna för planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad , 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.