Trygghetsboende Gustavsgården

Samhällsbyggnadskontoret har den 16 december 2014 fått uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för trygghetsboende för äldre intill Gustavsgården i Gustavsberg

Trygghetsboende Gustavsgården

De röda linjerna visar planområdet

Planen möjliggör byggande av flerbostadshus i fyra våningar med cirka 40 lägenheter. Byggnaderna föreslås uppföras som så kallade punkthus som byggs samman i bottenplanet för att skapa en trygg inomhusförbindelse och möjliggöra gemensamma utrymmen.

Status i projektet

Pil Planprocess

Arbete pågår med att ta fram granskningshandlingar. Preliminär tidplan är att granskning kommer att ske Q2 2021.

Markanvisningstävling 2018

Markanvisningstävlingen för trygghetsboende vid Gustavsgården genomfördes Q4 2018 - Q2 2019. Vinnande anbud lämnades av Conara Holding AB.

Planhandlingar Trygghetsboende Gustavsberg

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Illustrationsbild över planområdet Gustavsgården-Trygghetsboende

Bostadshusen föreslås placeras söder om Trallbanevägen, mittemot Gustavsgården. Naturmark med ekar och berghällar och parkmark med boulebanor och öppna gräsytor söder om Gustavsgården kommer att bebyggas. En gångbana kan byggas längs Trallbanevägen. Antalet allmänna parkeringsplatser i området minskar.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Rick Hoogduyn eller Sten Hammar via  08-570 470 00 eller mejla rick.hoogduyn@varmdo.se eller sten.hammar@varmdo.se