Särskilt boende Gustavsgården

Den 15 februari 2022 beslutade kommunstyrelsens planutskott att en detaljplan ska tas fram för ett nytt särskilt boende för äldre i närheten av Gustavsgården. Projektet är en fortsättning efter en markanvisning för trygghetsboende söder
om Trallbanevägen som varit på samråd. Samma fastighet utreds på nytt för nybyggnation av särskilt boende. Det befintliga boendet Gustavsgården på fastighet Gustavsberg 1:111 planeras för delvis omvandling till ungdomsbostäder eller trygghetsboenden, alternativt en kombination.

Planområdet kring Gustavsgården. Kartbild.

Karta över planområdet.

Läget och avgränsning

Det föreslagna boendets nybyggnation planeras på fastigheten Gustavsberg 1:144 med cirka 70−80 boendeplatser. Detaljplanen ska även möjliggöra en omvandling av delar av det befintliga särskilda boende Gustavsgården till ungdomsbostäder alternativt trygghetsboenden, eller en kombination av båda dessa. Läget är centralt i Gustavsberg där särskilda boendet för äldre föreslås, med grönskande omgivningar och bebyggelse från flera tidsepoker.

Syfte med planarbetet

Ett nytt planbesked för särskilt boende startar detaljplanearbete för området som syns i kartan.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Enkelt planförfarande - mellan start och samråd

Tidplan

Startskede: Q3 2022

Samråd: Q4 2023

Granskning: Q2 2024

Antagande: Q3 2024

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 och sker med standardförfarande.

Bakgrund

Projektet är en fortsättning efter en markanvisningstävling för trygghetsboende som varit på samråd men som dragits tillbaka då avtalet med vinnaren av tävlingen upphörde att gälla 2021. Planarbetet har sedan dess varit vilande. Kommunfullmäktige fattade den16 december 2020 ett inriktningsbeslut att Gustavsgården skulle avvecklas i nuvarande lokaler, då lokalerna inte är ändamålsenliga för den verksamhet som idag bedrivs på Gustavsgården. Kommunfullmäktige har som önskemål att möjliggöra en omvandling av delar av det befintliga särskilda boende Gustavsgården till ungdomsbostäder alternativt trygghetsboenden, eller en kombination av båda dessa. Den 15 februari 2022 beslutade kommunstyrelsens planutskott att en detaljplan
ska tas fram för ett nytt särskilt boende för äldre i närheten av Gustavsgården. Start-PM har beslutats på kommunstyrelsens planutskott KSPU den 7 juni 2022 för detaljplan.

Planområdet

Området är beläget i södra delen av Hästhagen och består av flera fastigheter. Värmdö kommun är fastighetsägare till fastigheten Gustavsberg 1:144 och Gustavsberg 1:111.

Planarbetet

Arbetet är pågående och inför samråd bearbetas samrådsförslaget fram. Förslagets volym och förhållande till värden utreds, åtgärder föreslås och konsekvenser beskrivs. Trallbanevägen berörs och utreds för att öka genhet och säkerhet som skolväg och som viktigt stråk mellan målpunkter och tillkommande bostäder. Innan samrådet är handlingarna ett arbetsmaterial eftersom det fram till beslut om samråd kan komma att göras tillägg eller revideringar av utredningarna. Synpunkter insamlas av berörda vid samråd och granskning.

Planhandlingar

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare David Nilsson david.nilsson@varmdo.se och planarkitekt Jenny Beijar jenny.beijar@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.