Väg 222 Mölnvik-Ålstäket

Flygbild Grisslingerakan

Trafikverket Region Stockholm planerar för ombyggnad av väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket.

Projektet innebär att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter, längs den statliga väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket, även kallad Grisslingerakan.

Trafikverket tackar för deltagandet på öppet hus 16 maj 2019

Trafikverket hade ett samrådsmöte i juni 2018 och bjöd sedan in till öppet hus den 16 maj där de berättade om vad som händer i projektet. Trafikverket, konsultföretaget ÅF och representanter från Värmdö kommun deltog.

Till Trafikverkets presentation 2019-05-16 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad öppet hus om Grisslingerakan 16 maj 2019 (pdf , 448.7 kB.

Pågående detaljplaner

I området har kommunen tre pågående planprojekt. Dessa samordnas med Trafikverkets arbete med vägplanen. Samordningsfrågor är bland annat vägområdets omfattning, gång- och cykelvägar, bullerskydd, in- och utfarter, cirkulationsplatser, gångportar/övergångsställen, busshållplatser samt ledningssamordning och flytt av VA-ledningar.

Kartbild sträckan Mölnvik-Ålstäket

Vid sträckan Mölnvik-Ålstäket har kommunen tre pågående planprojekt. Klicka på bilden för att förstora.


M10 Korpholmen 

M5 Centrala Mörtnäs

Östra Mörtnäs, etapp 2

Tidplan

Vägplanen har varit på samråd under sommaren 2018. Granskning av vägplanen planeras ske under hösten 2020 och färdigställande av planen våren 2021. Lagakraftvunnen plan våren 2022. Beräknad byggtid är 2,5 år. Kommunens ambition är att detaljplanerna ska kunna samordnas med vägplanens tidplan. Dessa tider är preliminära och kan eventuellt komma att ändras.

Information och ansvar för projektet

Trafikverket är väghållare för väg 222 och ansvarar för projektet. För Värmdö kommun är detta ett samordningsprojekt där kommunen granskar Trafikverkets vägplan. För mer information kring projektet och frågor hänvisar vi till trafikverkets hemsida

trafikverket.se Länk till annan webbplats.