Västra Charlottendal, del av Gustavsberg 1:7 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 100 bostäder i flerbostadshus på mellan tre och fem våningar och cirka 30 småhus.

Kartbild Gustavsberg 1:7, del av Charlottendal

Bilden är klickbar

Detaljplanen ska säkerställa en god kontakt mellan bostadsområdet och omgivande naturmark. Bebyggelsens placering och utformning ska anpassas till platsens förutsättningar. Planförslaget har stöd i kommunens översiktsplan. Den skogsmark som i planförslaget tas i anspråk för bebyggelse har höga värden för biologisk mångfald.

Status i planarbetet

Detaljplanen har varit vilande, men planarbetet återupptas under hösten 2021.
Ny granskning planeras till Q1 2022 och antagande tidigast Q2 2022.

Planhandlingar Västra Charlottendal, del av Gustavsberg 1:7

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Bakgrund

Arbetet med att planlägga Gustavsberg 1:7 har startat då fastighetsägaren JM AB den 26 augusti 2015 delgavs positivt planbesked att upprätta en detaljplan för området. Planläggningen gäller för den del av gällande detaljplan 101 Charlottendal som tidigare undantogs i samband med kommunfullmäktiges antagandebeslut den 12 december 2002. Ärendet har tidigare omfattat att bygga en förskola på fastigheten, det är inte längre aktuellt.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Linnéa Olofsson via mejl linnea.olofsson@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.