Verksamhetsområde Östra Kil

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny kretsloppscentral (KLC) belägen i Värmdö kommun. Kretsloppscentralen ska nyttjas av medborgare både från Nacka kommun och Värmdö kommun.

Översiktskarta Verksamhetsområde Östra Kil

Klicka på bilden för att förstora den

Planen ska också erbjuda plats för småindustrier med tillhörande försäljning och lager men inte omfatta andra trafikintensiva verksamheter såsom till exempel detaljhandel. Kretsloppscentralen omfattar en yta av cirka 4,5 hektar och småindustrier tillskapas på en yta av cirka 2 hektar.

Status i planarbetet

Vilande planarbete

2019-11-28

Projektet är vilande i väntan på utredning.

2018-09-25

Planen har varit utställd för granskning och de inkomna yttrandena kommer att bemötas i ett granskningsutlåtande. Innan detaljplanen antas ska Värmdö kommun utreda hur dagvattnet ska hanteras på ett optimalt sätt. Kompletterande provtagningar i berggrunden kommer att genomföras för att utreda om där finns sulfidmineraler. Genomförande av analys och eventuell åtgärdsplan planeras under hösten 2018.

Arbetet befinner sig nu i granskningsskedet

Detaljplanen är utställd för granskning under perioden 2018-04-09 till och med 2018-05-08. Under granskningen skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt angränsande till planområdet. Granskningskretsen för detaljplanen omfattar fastighetsägare både i Nacka och Värmdö kommun. Information skickas även till länsstyrelsen och andra myndigheter, kommunen, organisationer och föreningar.

Under samrådet inkom synpunkter kring buller, placering av kretsloppscentralen, vattenstatus i Baggensfjärden och trafiksäkerhet med mera. Samtliga synpunkter bemöts i en samrådsredogörelse som biläggs detaljplanen vid granskningen.

Tidplan:

Samråd juli–aug 2017 
Granskning 9 april–8 maj 2018 
Antagande september–oktober 2018
Laga kraft tidigastoktober 2018

Planhandlingar Verksamhetsområde Östra Kil

Uppstart av planarbete

Samrådshandlingar

Programhandlingar

Granskningshandlingar

Planens innehåll

Detaljplanearbetet i Kil är den första etappen från programmet för verksamhetsområdet Kil som syftar till skapa ytor för en kretsloppscentral och mark för mindre verksamheter. Kretsloppscentralen kommer att vara gemensam för Värmdö och Nacka vatten och avfall AB och omfattar en yta av cirka 4,5 ha. Vidare kommer ytor för mindre verksamheter och småindustrier att tillskapas till en yta av cirka 2 hektar. För att hantera den ökade andelen hårdgjorda ytor möjliggör planen också för en dagvattendamm belägen i den södra delen av planområdet.

Illustration verksamhetsområde Kil

Bakgrund

Det råder i dag en brist på verksamhetsområden på Värmdö och behovet av återvinningscentraler är stort både i Nacka och på Värmdö då flera befintliga återvinningscentraler kommer att behöva tas ur drift inom en snar framtid. I Nacka och Värmdös styrdokument finns dessutom målsättningen att öka mängden återbruk och kretslopp i återvinningen och därmed initierades projektet att göra en kommungemensam kretsloppscentral. Under arbetet med det kommungemensamma planprogrammet för Verksamhetsområde Kil som redan pågick tog man då med möjligheten att inrätta en kretsloppscentral med kapacitet att tillgodose behovet i båda kommunerna. Planprogrammet antogs av kommunernas fullmäktige 2015 och detaljplanen för verksamhetsområde Östra Kil påbörjades senare samma år.

Kontakta handläggare

Frågor om detaljplanen besvaras av:

Projektledare Rockstore: Susanne Moberg, susanne.moberg@varmdo.se

Planarkitekt: Linnéa Olofsson, linnea.olofsson@varmdo.se

Telefon: 08-570 470 00

Frågor om den planerade kretsloppscentralen besvaras av:
Projektledare Pär Zitting, Rockstore, par.zitting@rockstore.se