Frågor och svar -
Brunn 1:286

Här är vanliga frågor om detaljplanearbetet för Brunn 1:286. Om du inte får svar på din fråga nedan kan du mejla kontaktpersonen längst ner på sidan.
Vi publicerar frågor som kan intressera fler, fortlöpande.

Fråga 1. Vilken typ av bostäder ska byggas?

Svar: Det planeras bli blandade hustyper inom planområdet med både flerfamiljshus, radhus och parhus. Även en förskola kommer möjliggöras genom planen.

Fråga 2. Hur kommer planarbeten ta hänsyn till den gröna kilen som angränsar till planområdet?

Svar: Nacka − Värmdökilen angränsar till planområdet. Den gröna kilens utbredning och områdets naturvärden behöver utredas. Även bebyggelseförslagets påverkan på den gröna kilen behöver utredas i planarbetet. Kommunen kommer i planeringen beakta gröna kilens utbredning.

Fråga 3. Hur ska en fungerande trafiksituation på Ingarö säkerställas?

Svar: I planarbetet planeras en trafikutredning tas fram för att se till hur en hållbar trafiksituation på Ingarö och i Brunn kan säkerställas. Trafikverket har ansvar för att hantera trafikökningar på det statliga vägnätet när regionen växer. Dialog kommer
att ske med Trafikverket gällande deras vägar.

Fråga 4. Hur kommer dagvatten att hanteras?

Svar: Genom planarbetet kommer hantering av dagvatten utredas. Utredningen kommer undersöka hur det är möjligt att undvika förorening av våtmarker och nedströms. Även översvämningsrisker kommer utredas. Fokus kommer vara att skapa ett lokalt omhänder-tagande av dagvatten. Eftersom delar av planområdet ligger inom sekundärt vattenskyddsområde kommer en påverkansbedömning genomföras.

Fråga 5. Var hittar jag mer dokumentation kring ärendet?

Svar: hemsidan finns dokumentation kring ärendet. Just nu är detaljplanen i en utredningsfas vilket innebär att förutsättningarna för planläggning klarläggs och utredningar arbetas fram. Därefter tas det fram ett förslag på detaljplan. Detta förslag redovisas sedan i ett samråd.

Fråga 6. Hur kan jag vara med och påverka detaljplanen?

Svar: Under detaljplaneprocessen finns möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget till detaljplan. Detta sker under samråd och granskning. Kommunen tar sedan ställning till inkomna synpunkter. Läs här för mer information om planprocessen och hur du kan påverka: Planprocessen - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga 7. När tas beslut kring slutgiltig utformning av bebyggelsen?

Svar: Vid antagande tas det slutgiltiga politiska beslutet för detaljplanen. Detta beslut kan överklagas. När beslutet har fått laga kraft börjar detaljplanen att gälla.

Fråga 8. Hur håller jag mig uppdaterad löpande?

Svar: Hemsidan uppdateras när ny information finns.


Projektledare Niklas Siljebrand via mejl niklas.siljebrand@varmdo.se eller
telefon 08-570 470 00.