Gång- och cykelväg Återvall-Långvik (Kulla 1:7 m.fl.)

Ansökan om planbesked inkom från kommunens VA- och avfallsavdelning för att pröva markens lämplighet för en gång- och cykelväg i en detaljplaneprocess.

I samband med detta ska även vatten- och avloppsledningar dras för att förbereda utbyggnaden i Skälsmara. Långvik kommer få kommunalt vatten.

Planområdet är cirka 3 ha stort och har en sträcka på cirka 3,3 km mellan Återvall och Långvik på Ingarö i Värmdö kommun. Projektet avser att fortsätta utbyggnad av gång- och cykelnätet på Ingarö som ligger i linje med kommunens gång- och cykelplan. I tidigt skede har en förstudie genomförts för att undersöka genaste och säkraste sträckan för gång- och cykelvägen. I förstudien togs mest hänsyn till motortrafikflöde, hastighet, trygghet samt vägbredd.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Arbete pågår med att ta fram granskningshandlingar.

Planhandlingar gång- och cykelväg Återvall-Långvik

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta planarkitekt Gustaf Bowin via mejl till gustaf.bowin@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.