Kulla-Karby, del av Kulla 1:7

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att skapa byggrätter för cirka 120 bostäder och en förskola. Planarbetet ska ta hänsyn till naturförutsättningar, vattenskydd, fornminnen, strandskydd och det rörliga friluftslivet.

Kartbild Kulla-Karby

Klicka på kartan för att förstora

Vilande planarbete

Planarbetet avbröts efter godkännandet i samhällsplaneringsnämnden, (SPN) 2012. Kommunens arbete med detaljplanen bedöms kunna återupptas under 2019.

Planhandlingar Kulla-Karby, del av Kulla 1:7

Programhandlingar

Samrådshandlingar

Utställningshandlingar

Bakgrund

En exploatering i Kulla-Karby har stöd i kommunens tidigare översiktsplan från 2003.

Ett start-PM för arbetet med detaljplanering av området antogs av kommunstyrelsen i januari 2008. Ett detaljplaneförslag för Kulla Karby har varit utställt och godkändes i samhällsplaneringsnämnden (SPN) under 2012. Förhandlingar pågick då om exploateringsavtal. Planen och exploateringsavtalet fördes inte vidare till antagande i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen beslutade 2013 om upphävande av strandskyddet i planområdet. Beslutet överklagades till regeringen som avslog överklagandet i juni 2014. Därefter har planarbetet vilat.

Under 2018 har fastighetsägaren återupptagit arbetet med det planerade bostadsprojektet.

Kommunen har under 2018 påbörjat ett programarbete för kommande detaljplanering i Brunn och norra Ingarö. Planprogrammet kommer att kunna färdigställas under 2019 och ska redovisa förutsättningarna för fortsatt planarbete i bland annat Kulla Karby.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av samhällsplanerare Julia Karlsson eller planarkitekt Sten Hammar via mejl julia.karlsson@varmdo.se eller sten.hammar@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.