PFO Fågelvik-Nykvarn

Fågelvik–Nykvarn är beläget på södra stranden av Lagnö ström, mellan Fågelviks gård i väster och Återlöga i öster. Området är i översiktsplanen utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO). Det på kartan markerade planområdet är en preliminär utgångspunkt för planprövningen, och det justeras under arbetes gång.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Samråd har pågått mellan 2021-05-04 och 2021-05-25. Nu påbörjas arbetet med att ta fram granskningshandlingar.

Planhandlingar Fågelvik-Nykvarn

 

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Planarbetet

Syftet med detaljplanen är främst att anpassa området för permanentboende. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp avses ske i samband planläggningen. Något som är angeläget inte minst för att förbättra den dåliga kemiska och ekologiska statusen för vattnet i Lagnö ström.

För största delen av Fågelvik-Nykvarn gäller idag en byggnadsplan från 1950, som medger stora enbostadshus. Området omfattar cirka 120 fastigheter. Nära nog samtliga är stora tomter, flertalet bebyggda med fritidshus som delvis anpassats för permanentboende, vissa med nyare enbostadshus, samt några obebyggda.

Vägarna inom området ingår liksom parkmarken i gemensamhetsanläggningar, vilket bedöms vara möjligt även i framtiden. Genomfartsvägen Fågelviksvägen, med Trafikverket som huvudman, trafikeras av SL-bussar.

Området är bergigt och kuperat, vilket påverkar de tekniska lösningarna vid anläggandet av kommunalt vatten och avlopp.

Sammantaget bedömer förvaltningen att planens syfte kan uppfyllas med i övrigt välordnade förhållanden som resultat, samt med bibehållande av områdets karaktär vilket är ett mål för arbetet.

Foto på hus Fågelvik-Nykvarn

Nykvarn, anlagd 1731. I bakgrunden en byggnad från 1915, ursprungligen använd som pensionat.

Tidplan

Planen beräknas kunna gå till granskning under andra halvåret 2021 och till antagande 2022.

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen Länk till annan webbplats.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad Länk till annan webbplats.

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta planarkitekt Axel Sirén via mejl axel.siren@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.