PFO Fågelvik-Nykvarn

Fågelvik–Nykvarn är beläget på södra stranden av Lagnö ström, mellan Fågelviks gård i väster och Återlöga i öster. Området är i översiktsplanen utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO). Det på kartan markerade planområdet är en preliminär utgångspunkt för planprövningen, och det justeras under arbetes gång.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Start-PM för Västra Älvsala godkändes 2019-05-07 av kommunstyrelsens planutskott. Arbete pågår med framtagande av samrådshandlingar.

Planarbetet

Syftet med detaljplanen är främst att anpassa området för permanentboende. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp avses ske i samband planläggningen. Något som är angeläget inte minst för att förbättra den dåliga kemiska och ekologiska statusen för vattnet i Lagnö ström.

För största delen av Fågelvik-Nykvarn gäller idag en byggnadsplan från 1950, som medger stora enbostadshus. Området omfattar cirka 120 fastigheter. Nära nog samtliga är stora tomter, flertalet bebyggda med fritidshus som delvis anpassats för permanentboende, vissa med nyare enbostadshus, samt några obebyggda.

Vägarna inom området ingår liksom parkmarken i gemensamhetsanläggningar, vilket bedöms vara möjligt även i framtiden. Genomfartsvägen Fågelviksvägen, med Trafikverket som huvudman, trafikeras av SL-bussar.

Området är bergigt och kuperat, vilket påverkar de tekniska lösningarna vid anläggandet av kommunalt vatten och avlopp.

Sammantaget bedömer förvaltningen att planens syfte kan uppfyllas med i övrigt välordnade förhållanden som resultat, samt med bibehållande av områdets karaktär vilket är ett mål för arbetet.

Foto på hus Fågelvik-Nykvarn

Nykvarn, anlagd 1731. I bakgrunden en byggnad från 1915, ursprungligen använd som pensionat.


Planhandlingar Fågelvik-Nykvarn

Uppstart av planarbete

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessenlänk till annan webbplats

PFO-broschyr om VA-utbyggnadlänk till annan webbplats

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta planarkitekt Axel Sirén via mejl axel.siren@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.