PFO I5 Återvall södra

Återvall södra ligger på Ingarö cirka 3 km söder om Brunn centrum och 10 km från Gustavsberg. Området är ett villa- och fritidshusområde som tidigare inte är detaljplanelagt.

Tisdagen den 21 juni 2022 klockan 18:00–20:00 hålls samrådsmöte i kommunhuset på Skogsbovägen 9−11 i Gustavsberg. Vi kommer att börja med en kort presentation av planförslaget, därefter kommer ni att få möjlighet att ställa frågor till representanter
från kommunen.

Samråd om detaljplaneförslag pågår under perioden 2022-06-13 – 2022-07-17.

Återvall södra. Karta.

Översiktskarta över planområdets lokalisering markerat med en röd cirkel.

Bakgrund

Återvall södra är utpekat som ett av kommunens prioriterade förändringsområden
(PFO I5) i Värmdös översiktsplan år 2012-2030. Den 9 augusti 2020 godkändes Start-PM
för detaljplanen. Beslut om att gå ut på samråd med detaljplaneförslaget togs i kommun-styrelsens planutskott 2022-06-07. Här nedan kan du läsa beslutet.

Protokollsutdrag, 2020KS/0567 , 1.1 MB.

Syftet med detaljplanen

Syftet med planarbetet är att anpassa området för permanentboende med reglerade bygg-rätter och fastighetsstorlekar samt bygga ut det kommunala vatten- och spillvattennätet.
Mark för vägar planläggs så att viss breddning samt anordnande av utökade vändplaner möjliggörs. Befintlig fastighetsindelning kommer att bevaras. Strandskyddet ses över. Detaljplanen syftar också till att bibehålla grönstrukturer i området och att säkerställa
kultur- och naturvärden.

Läget och avgränsning

Planområdet ligger på Ingarö vid Återvallsträsket söder om Eknäsvägen, cirka tre kilometer öster om Brunn centrum och tio kilometer från Gustavsberg.

Området Återvall södra är inte planlagt sedan tidigare. Ett mindre område norr om badplatsen ingår idag i detaljplan 212, Brunn 2:1 m.fl. Gamla Brunnsvägen, där marken är planlagd som NATUR. Området föreslås införlivas i detaljplanen för Återvall södra med planbestämmelse PARK, vilket möjliggör anläggande av parkeringsplatser för badplatsens behov.

Information

Planområdet ligger inom primär och sekundär skyddszon för Ingarö vattentäkt, Brunn. Enligt skyddsföreskrifter för vattentäkten krävs tillstånd för bygg- och anläggningsåtgärder för respektive fastighet.

Inom Återvall södra finns ett område med kulturhistoriskt särskild värdefull miljö. Denna är bekräftad i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Området sammanfaller i stort med den primära skyddszonen för vattentäkten.

Planområdet berörs till stor del av strandskyddat område för Återvallsträsket.

Inom detaljplaneområdet finns områden med höga naturvärden liksom särskilt skyddsvärda träd, hotade och skyddade arter samt en björkallé som omfattas av generellt biotopskydd. Utförd förenklad naturvärdesinventering kommer att kompletteras vår/sommar 2022 och en mer utförlig trädinventering görs samtidigt.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 och sker med standardförfarande.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Samråd

Samråd pågår 2022-06-13−2022-07-17

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede. Under samrådet skickas information
om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till fastighetsägare vilkas fastigheter angränsar till planområdet. Information skickas även till länsstyrelsen, lantmäteriet, organisationer och föreningar.

Tyck till

Under samrådet finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra besluts-underlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar eller inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse. Redogörelsen ligger sedan
till grund för fortsatt planarbete.

Planhandlingarna finns att ta del av:

 1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor
  finns, liksom karta i fullskala.
  Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
  Ordinarie öppettider: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.
 2. Här på kommunens webbplats.

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2022-07-17.

För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ:

 1. Via e-tjänst: varmdo.se/PFO I5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Via e-post: registrator@varmdo.se
 3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2020KS/0567.
Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att
uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

Överklaga detaljplanen kan du göra först när detaljplanen har antagits. Ett överklagande ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

För att få rätten att överklaga måste du ha yttrat dig skriftligt under angiven samrådstid eller granskningstid. Har du lämnat in ett yttrande under samråd behöver du inte lämna in ett nytt yttrande under granskning för att få rätt att överklaga.

Planhandlingar

Samrådshandlingar

 

Uppstart av planarbete

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen Länk till annan webbplats.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad Länk till annan webbplats.

Kulturmiljö

En inventering av kulturmiljön är genomförd och du finner denna på riksantikvarieämbetets hemsida. I inventeringen kan du läsa närmare om vad som är unikt och bevarandevärt på varje fastighet. Detta är ett värdefullt underlag att tillgå vid till exempel renovering eller om du funderar på att bygga om eller till ditt hus. I och med att området präglas av en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö så är attefallsåtgärder inte tillämpliga i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. 13 §, punkt 4, och PBL 9 kap. 4 d §.

Länk till Riksantikvariets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggare

Frågor om detaljplanen besvaras av:

Planarkitekt Charlotte Rydahl, charlotte.rydahl@varmdo.se

Exploateringsingenjör Rasmus Näsman, rasmus.nasman@varmdo.se

Projektledare Yvonne Karlsson, yvonne.karlsson@varmdo.se


Frågor om VA-utbyggnad besvaras av:

Projektledare Alexandre Gomes, alex.gomes@varmdo.se

Kommunens servicecenter 08-570 470 00