PFO I5 Återvall södra

Återvall södra ligger på Ingarö cirka tre kilometer söder om Brunn centrum och tio kilometer från Gustavsberg. Området är ett villa- och fritidshusområde som tidigare inte är detaljplanelagt.

Återvall södra. Karta.

Översiktskarta över planområdets lokalisering markerat med en röd cirkel.

Syfte med planarbetet

Syftet med planarbetet är att anpassa området för permanentboende med reglerade bygg-rätter och fastighetsstorlekar samt bygga ut det kommunala vatten- och spillvattennätet.
Mark för vägar planläggs så att viss breddning samt anordnande av utökade vändplaner möjliggörs. Befintlig fastighetsindelning kommer att bevaras. Strandskyddet ses över. Detaljplanen syftar också till att bibehålla grönstrukturer i området och att säkerställa
kultur- och naturvärden.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Granskning har pågått mellan 2022-06-13 och 2022-08-01.

Tidplan

Startskede: 2020

Samråd Q2-Q3 2022

Granskning Q4 2023

Antagande Q2 2024

Läget och avgränsning

Planområdet ligger på Ingarö vid Återvallsträsket söder om Eknäsvägen, cirka tre kilometer öster om Brunn centrum och tio kilometer från Gustavsberg.

Området Återvall södra är inte planlagt sedan tidigare. Ett mindre område norr om badplatsen ingår idag i detaljplan 212, Brunn 2:1 m.fl. Gamla Brunnsvägen, där marken är planlagd som NATUR. Området föreslås införlivas i detaljplanen för Återvall södra med planbestämmelse PARK, vilket möjliggör anläggande av parkeringsplatser för badplatsens behov.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 och sker med standardförfarande.

Information

Planområdet ligger inom primär och sekundär skyddszon för Ingarö vattentäkt, Brunn. Enligt skyddsföreskrifter för vattentäkten krävs tillstånd för bygg- och anläggningsåtgärder för respektive fastighet.

Inom Återvall södra finns ett område med kulturhistoriskt särskild värdefull miljö. Denna är bekräftad i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Området sammanfaller i stort med den primära skyddszonen för vattentäkten.

Planområdet berörs till stor del av strandskyddat område för Återvallsträsket.

Inom detaljplaneområdet finns områden med höga naturvärden liksom särskilt skyddsvärda träd, hotade och skyddade arter samt en björkallé som omfattas av generellt biotopskydd. Utförd förenklad naturvärdesinventering kommer att kompletteras vår/sommar 2022 och en mer utförlig trädinventering görs samtidigt.

Kulturmiljö

En inventering av kulturmiljön är genomförd och du finner denna på riksantikvarieämbetets hemsida. I inventeringen kan du läsa närmare om vad som är unikt och bevarandevärt på varje fastighet. Detta är ett värdefullt underlag att tillgå vid till exempel renovering eller om du funderar på att bygga om eller till ditt hus. I och med att området präglas av en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö så är attefallsåtgärder inte tillämpliga i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. 13 §, punkt 4, och PBL 9 kap. 4 d §.

Länk till Riksantikvariets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen Länk till annan webbplats.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad Länk till annan webbplats.

Planhandlingar

Samrådshandlingar

 

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Charlotte Rydahl via mejl charlotte.rydahl@varmdo.se, exploateringsingenjör Rasmus Näsman rasmus.nasman@varmdo.se och projektledare Yvonne Karlsson
yvonne.karlsson@varmdo.se

Frågor om VA-utbyggnad besvaras av projektledare Alexandre Gomes
alex.gomes@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.