PFO I5 Återvall södra

Granskning av detaljplaneförslag har pågått under perioden 2023-12-06–
2024-01-10. Synpunkterna som kommit in under granskning redovisas och bemöts i ett granskningsutlåtande som presenteras här på kommunens webbplats i samband med antagande.

Återvall södra. Karta.

Planområde inom röd cirkel.

Läge och avgränsning

Planområdet ligger på Ingarö vid Återvallsträsket söder om Eknäsvägen, cirka tre kilometer öster om Brunn Centrum och tio kilometer från Gustavsberg. Området gränsar i norr till pågående detaljplan för Återvall norra, i väster till detaljplan Brunn 2:1 m. fl. Gamla Brunns-vägen (DP 212), i söder till Återvallsträsket och i öster till fastigheten Kulla 1:7.

Området ligger inom skyddsområde för vattentäkten Ingarö, Brunn samt inom strand-skyddsområde för Återvallsträsket.

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende med reglerade byggrätter och fastighetsstorlekar samt bygga ut det kommunala vatten- och spillvatten-
nätet. Detaljplanen syftar även till att bibehålla grönstrukturer i området, att säkerställa värdefull kultur- och naturmiljö samt att värna om artskydd och vattenskydd.

Status i planarbetet

Efter granskningen ska kommunen ta ställning till de inkomna synpunkterna och eventuella förslag till revideringar i ett granskningsutlåtande. Därefter bearbetas planförslaget, om
behov föreligger, inför antagande av detaljplan.

Tidplan

Startskede: Start-PM godkändes 2020-09-08 § 17 i kommunstyrelsens planutskott, KSPU.

Samråd: 2022-06-13–2022-08-01

Granskning: 2023-12-16–2024-01-10

Granskning 2: Q2 2024

Antagande: Q4 2024

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna
för utökat förfarande.

Bakgrund

Återvall södra är ett område med befintlig småhusbebyggelse och en restaurang som inte är planlagt sedan tidigare. Området är utpekat som ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO I5) i Värmdös översiktsplan 2035.

Den 9 september 2020 godkändes Start-PM för detaljplanen i kommunstyrelsens planutskott.

Beslut om att gå ut på samråd med detaljplaneförslag togs i kommunstyrelsens planutskott 2022-06-07. Samråd skedde under perioden 2022-06-13–2022-08-01.

Den 24 oktober 2023 informerades kommunstyrelsens planutskott om detaljplaneförslag
inför granskning. Delegationsbeslut om att sända ut förslaget på granskning togs av plan-
chef 2023-11-21. Granskning skedde under perioden 2023-12-16 – 2024-01-10.

Planområdet

Planområdet. Karta.

Planområdet inom svart markerad linje.

Planförslaget

Målsättningen med detaljplanen är att när den är genomförd så kan fastigheter anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. Samtidigt bibehåller området sin karaktär. Skydd av vattentäkt, artskydd, natur och strandskydd uppfyller sina syften samtidigt som den kulturhistoriska miljön bevaras för framtiden och möjligheter ges till förbättringar av gatunätet.

För att säkerställa infiltration och skydd av vattentäkten begränsas byggrätter och möjligheter till delning av fastigheter i planförslaget. Bestämmelser om prickmark, där byggnad ej får uppföras, samt att mark inte får hårdgöras införs.

Naturvårdsarter skyddas genom prickmark, markanvändning NATUR och PARK samt träd-skyddsbestämmelser.

Kulturhistoriska värden skyddas med varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud.

Mark för vägar har planlagts så att viss breddning samt anordnande av vändzoner möjliggörs för renhållnings- och räddningsfordon.

Inom den primära vattenskyddszonen föreslås generellt en byggnadsarea BYA och en bruttoarea BTA om 140 kvadratmeter för friliggande enbostadshus och en bruttoarea
och byggnadsarea om 40 kvadratmeter för komplementbyggnader.

För fastigheter som ligger inom sekundärt vattenskyddsområde föreslås generellt en byggnadsarea BYA om 160 kvadratmeter och en bruttoarea BTA om 240 kvadratmeter
för friliggande enbostadshus och en bruttoarea och byggnadsarea om 60 kvadratmeter
för komplementbyggnader.

Undantag förekommer bland annat för att bekräfta befintliga friliggande enbostadshus
som har bygglov eller för att motverka att för stor markyta hårdgörs för bebyggelse.
För mycket små fastigheter nära strandlinjen gäller en byggnadsarea BYA och en brutto-
area BTA om 120 respektive 100 kvadratmeter för friliggande enbostadshus.

Byggrätter för komplementbyggnader har i planförslaget begränsats för att skydda vattentäkten. En del fastigheter har komplementbyggnader som överstiger den bygg-
rätt som medges i planen. Detaljplaneförslaget innebär att befintliga komplement-
byggnader utöver föreslagen byggrätt inte bekräftas i detaljplanen för framtiden, men
att befintliga komplementbyggnader kan stå kvar sin livslängd ut. Läs mer i planbeskrivningen.

En undersökning om detaljplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan har gjorts
enligt 6 kap. 5–6 §§ miljöbalken. Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande miljöpåverkan. Detta motiveras av att den förändring som planen medför är av begränsad omfattning och anpassas till rådande förutsättningar. Anslutning av fastigheterna till kommunala vatten- och spillvattenledningar ger också positiva effekter på miljön jämfört
med dagens situation med enskilda vatten- och avloppslösningar. I planförslaget föreslagna artskyddsåtgärder har samråtts med Länsstyrelsen.

För detaljplanen föreslås enskilt huvudmannaskap för allmän plats GATA, NATUR och PARK. Allmän plats GATA, NATUR och PARK planläggs på privata fastigheter med enskilt huvud-mannaskap. Ersättning för markintrång regleras i samband med lantmäteriförrättning för bildande av gemensamhetsanläggning. Kostnader och ansvar för skötsel av allmän plats regleras i enlighet med anläggningsbeslut från lantmäteriet. Skälen för att planlägga NATUR och PARK på privata fastigheter är att bevara befintlig värdefull naturmark och tillgängliggöra natur och badplats för främst fastighetsägare i närområdet. Andra skäl är att inte riskera att artskyddsförbud utlöses och att ge fortsatt goda möjligheter till god infiltration av grund-vatten. Det som planläggs som NATUR och PARK närmast Återvallsträsket ligger även inom strandskydd.

Fastigheter som berörs av allmän plats GATA är Kulla 1:7, Kulla 3:1, Kulla 3:2, Säby 1:124, Säby 1:131, Säby 1:137, Säby 1:138, Säby 1:140, Säby 1:143, Säby 1:26, Säby 1:286, Säby 1:30, Säby 1:302, Säby 1:4, Säby 1:43, Säby 1:87. Fastigheter som berörs av allmän plats NATUR är Säby 1:137, Säby 1:26, Säby 1:43. Fastighet som berörs av allmän plats PARK är Säby 1:43.

Planförslaget bedöms förenligt med kommunens gällande översiktsplan.

Planarbetet

Planarbetet sker med utökat förfarande enligt PBL då utbyggnad av kommunalt ledningsnät för vatten och spillvatten anses ha stort allmänintresse.

För framtagandet av detaljplaneförslaget har utredningar tagits fram avseende naturvärden, kulturmiljö, geotekniska förutsättningar, dagvattenhantering och risk, trafik och buller.

Planhandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Start-PM

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av:

Planarkitekt Charlotte Rydahl via mejl charlotte.rydahl@varmdo.se

Exploateringsingenjör Rasmus Näsman via mejl rasmus.nasman@varmdo.se

Frågor om VA-utbyggnad besvaras av projektledare Caroline Auvinen via mejl caroline.auvinen@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.