PFO 15 Återvall södra

Återvall södra ligger på Ingarö cirka 3 km söder om Brunn centrum och 10 km från Gustavsberg. Området är ett villa- och fritidshusområde som tidigare inte är detaljplanelagt.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Start-PM för PFO Återvall södra godkändes 2020-09-08 av kommunstyrelsens planutskott. Arbete pågår med framtagande av samrådshandlingar.

Bakgrund

Återvall är enligt Värmdö kommuns översiktsplan (ÖP) 2012–2030 ett så kallat prioriterat förändringsområde (PFO). Det innebär att området ska planläggas och förses med kommunalt vatten- och spillvatten.


Planhandlingar Återvall södra

Uppstart av planarbete


Utredningar

Den inledande utredningsfasen pågår för närvarande. Under det löpande planarbetet kommer platsbesök att ske.

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen Länk till annan webbplats.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad Länk till annan webbplats.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Charlotte Rydahl via mejl till charlotte.rydahl@varmdo.se
eller via servicecenter 08-570 470 00.