Upphävande av del av byggnadsplan 5 (bp5)

Syftet med upphävandet av del av byggnadsplan bp5 är att ge utrymme för permanentboende och större byggrätter än vad gällande byggnadsplan tillåter.

Kartbild över området.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Syfte med upphävandet

Syftet med upphävandet av del av byggnadsplan bp5 är att ge utrymme för permanentboende och större byggrätter än vad gällande byggnadsplan tillåter. Upphävandet kommer att innebära möjlighet att pröva ny bebyggelse i området. Syftet är också att kunna tillämpa ett enskilt VA-system. Syftet är inte att tillåta förtätning och delning av fastigheter. Upphävandet omfattar endast delar av detaljplan som utgörs av kvartersmark och vägar.

Arbetet med upphävandet av del av byggnadsplan bp5 kommer bedrivas med förenklat förfarande. Upphävandet av byggnadsplan bedöms inte bidra till betydande miljöpåverkan. Detaljplanens upphävande bedöms kunna antas av kommunfullmäktige under Q2 2023.

Status i planarbetet

Upprättande av samrådshandlingar pågår.

Bakgrund

Fagerholm på Ingarö ligger cirka två km söder om Brunn. Området har uppstått som ett fritidshusområde och består idag av cirka 170 fastigheter varav cirka 40% är permanent bebodda. Cirka 35 av dessa fastigheter är planlagda, övriga fastigheter är inte planlagda. Inom den planlagda delen gäller byggnadsplan bp5 med planbestämmelser som begränsar byggrätten till maximalt 60 m2 i huvudbyggnad och 40 m2 i komplementbyggnad. Inom den övriga delen av Fagerholm kan alla bygglov prövas som bebyggelse utanför detaljplan. Detta har inneburit en friare bebyggelseutveckling med enskilda VA-lösningar och en pågående omvandling från fritidsboende till året runt-boende.

Under år 2020 har en översiktlig grundvattenutredning genomförts i Värmdö kommun (Geosigma 2020). Grundvattenutredningen visar att Fagerholm på Ingarö är ett område där sannolikheten för problem med vattenförsörjningen är lägre än i andra PFO-områden.

Den del av gällande byggnadsplan bp5 som reglerar kvartersmark och vägar bedöms kunna upphävas utan att det i påtaglig grad förändrar områdets karaktär och utan olägenheter för omkringliggande områden. Därmed berörs inte omkringliggande naturmark och området längs med stranden. Gränsen för upphävandet går längs de nuvarande fastighetsgränserna. Upphävandet sker efter en helhetsbedömning av Fagerholmsområdet vad gäller bebyggelseutveckling, VA situation och på begäran av fastighetsägarna. Fastighetsägaren vill kunna pröva att utöka bebyggelsen och omvandla fritidshus till en permanentboende. Upphävandet av del av byggnadsplanen motverkar inte några kommunala planeringsintressen.

Planhandlingar

Kontakta handläggare

Frågor om detaljplanen besvaras av:

Mustafa Qazali, planarkitekt: mustafa.qazali@varmdo.se

Telefon direkt 08-570 480 62. Telefon via servicecenter: 08-570 470 00.