Att begära planbesked

Första länken i processen mot ny detaljplan är ett planbesked. Har du intresse av att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan du ansöka om det hos kommunstyrelsen.

Det kan vara aktuellt om du planerar vidta en åtgärd som kommer att påverka områdets karaktär, till exempel en ny byggnad eller ny bebyggelse i större omfattning. Ofta är det exploatörer och byggföretag som ansöker om planbesked. De dokument som vanligtvis ska bifogas en sådan ansökan är

  • en karta som visar ditt förslag till förändring (obligatorisk)
  • en beskrivning av förslagets huvudsakliga ändamål
  • en beskrivning av de byggnader som planen omfattar

Alla handlingar ska vara utförda så att de kan skannas. När din ansökan är komplett behandlas den av kommunen inom fyra månader. Av planbeskedet får du veta om kommunen kan påbörja ett planläggningsarbete och när detaljplanen beräknas vara färdig.

Avgift

Vid ansökan om planbesked tas en avgift ut. För en enkel åtgärd som planändring för nybyggnad av bostadshus och ändrad markanvändning brukar avgiften ligga under 10 000 kronor. För en stor åtgärd som ett nytt bostadsområde blir avgiften högre, eftersom kommunen måste lägga ned ett större arbete på att bedöma förutsättningarna. Det kan röra sig om 30 000 kronor eller mer. Avgiften baseras på prisbasbeloppet och tas ut både vid positiva och negativa planbeslut. Kontakta plan- och exploateringsavdelningen för beräkning av avgift för ditt ärende.

Ett planbesked är ingen garanti för att en detaljplan kommer att upprättas men ger intressenten möjlighet att få sin fråga besvarad.

Ansökningsblankett planbesked

Information om planbesked

Avgifter planbesked 2018