Eknö 1:501

Ägaren till fastigheten Eknö 1:501 har ansökt om detaljplaneändring för nämnd fastighet. Ansökan avser ändring av användning från handel till bostadsändamål för fritidsboende inom streckat rött område.

Kartbild Eknö 1:501

Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens planutskott att utarbeta förslag till detaljplan för fastighet Eknö 1:501 på Sandön. Planarbetet innebär att markanvändningen ändras från handel till bostadsändamål.

Status i planarbetet

Planpil mellan start och samråd

Överklagad detaljplan

Detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Planhandlingar Eknö 1:501

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Bakgrund

Kommunstyrelsens planutskott har den 18 februari 2015 § 9 efter ansökan från ägaren till Eknö 1:501 beslutat att påbörja planarbete för ändring av gällande byggnadsplan.

Planområdet

Planområdet ligger på södra delen av Sandön. Fastigheten Eknö 1:501 gränsar i norr mot körbara vägar och i söder mot bebyggelsen i Trouville.

Planförfarande

Planarbetet utförs med så kallat standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Sten Hammar via mejl sten.hammar@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.