• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Solberga 1:3

Syfte med detaljplanen är att pröva möjligheterna att bebygga området med enbostadshus. Planarbetet ser även över naturvärden och kulturhistoriskt intresse i området, och därmed planbestämmelser kopplade till utformning av byggnader, samt vägområden med mera.

Kartbild Eknö 1:501

Status i planarbetet

Planpil mellan start och samråd

Planhandlingar Solberga 1:3

Arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar enligt plan- och bygglagen.

Uppstart av planarbete

Bakgrund

2018-05-02 inkom en ansökan om planbesked, 2018KS/0472 för småhusbebyggelse på
Solberga 1:3. Solberga 1:3 är en fastighet lokaliserad på södra Runmarö, Värmdö
kommun. Planbeskedet har stöd i gällande översiktsplanen med motivering att förtätning
kan ske inom byn Solberga om bebyggelsen anpassas i läge och form. På fastigheten har det tidigare kommit in en ansökan om förhandsbesked för två byggnader med 100 kvadratmeter byggnadsarea (BYA) var samt avstyckning med ett positivt beslut
2011-09-13. Diarienummer 2006.1281 i Castor.

Planområdet

Det föreslagna planområdet ligger drygt 2,5 kilometer från Styrsviks hamn. Bebyggelsen är relativt gles med fastigheter på cirka 2500-4000 kvadratmeter. Bostäderna är relativt små, 70–150 kvadratmeter byggnadsarea (BYA), med några undantag. Sydväst om det föreslagna planområdet ligger Runmarö Båtvarv. Byggnaderna runt omkring Solberga 1:3 är från 1850-tal till 2000-tal med majoriteten från 1960-1980-tal.

Planförfarande

Planen handläggs med utökat förfarande då planområdet ligger inom område för flera
riksintressen. I planprocessen kommer förutsättningarna utredas vidare för att titta på
markens lämplighet.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Gustaf Bowin via mejl gustaf.bowin@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.