Solberga 1:3

Syfte med detaljplanen är att pröva möjligheterna att bebygga området med enbostadshus. Planarbetet ser även över naturvärden och kulturhistoriskt intresse i området, och därmed planbestämmelser kopplade till utformning av byggnader, samt vägområden med mera.

Kartbild Eknö 1:501

Status i planarbetet

Planpil mellan start och samråd

Planhandlingar Solberga 1:3

Arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar enligt plan- och bygglagen.

Uppstart av planarbete

Bakgrund

2018-05-02 inkom en ansökan om planbesked, 2018KS/0472 för småhusbebyggelse på
Solberga 1:3. Solberga 1:3 är en fastighet lokaliserad på södra Runmarö, Värmdö
kommun. Planbeskedet har stöd i gällande översiktsplanen med motivering att förtätning
kan ske inom byn Solberga om bebyggelsen anpassas i läge och form. På fastigheten har det tidigare kommit in en ansökan om förhandsbesked för två byggnader med 100 kvadratmeter byggnadsarea (BYA) var samt avstyckning med ett positivt beslut
2011-09-13. Diarienummer 2006.1281 i Castor.

Planområdet

Det föreslagna planområdet ligger drygt 2,5 kilometer från Styrsviks hamn. Bebyggelsen är relativt gles med fastigheter på cirka 2500-4000 kvadratmeter. Bostäderna är relativt små, 70–150 kvadratmeter byggnadsarea (BYA), med några undantag. Sydväst om det föreslagna planområdet ligger Runmarö Båtvarv. Byggnaderna runt omkring Solberga 1:3 är från 1850-tal till 2000-tal med majoriteten från 1960-1980-tal.

Planförfarande

Planen handläggs med utökat förfarande då planområdet ligger inom område för flera
riksintressen. I planprocessen kommer förutsättningarna utredas vidare för att titta på
markens lämplighet.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Gustaf Bowin via mejl gustaf.bowin@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.