Styrsvik 1:32 m.fl., Runmarö hamn

Syftet med detaljplanen är att skapa en entré för Runmarö genom att möjliggöra förtätning med radhus och fristående enfamiljshus. Planen syftar även till att se över de allmänna förhållandena i hamnområdet.

Övergripande bild på Styrsvik 1:32 m.fl. Runmarö hamn

Status i planarbetet

Upprättande av samrådshandlingar pågår.

Bakgrund

Gourmet Food Financial AB har låtit Tengbom (2011-10-13) göra en platsanalys av Styrsvik, vilken visade på möjligheten att utveckla service, rangering för lastning och lossning, infartsparkering, cykelparkering, nybyggnad av radhus och enfamiljshus samt service och handel.

Gourmet Food Financial AB har återkommit med ett PM daterat 2014-05-21 med en något modifierad planstruktur och projektinriktning, dessutom med en något lägre exploateringsnivå.

Ett omarbetat förslag daterat 2016-09-26 med nybyggnader som enbart fristående enfamiljshus har upprättats av Niclas Hedin på Arkitektbyrå ÅLSTEN.

Planområde Styrsvik 1:32

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Linnea Olofsson via mejl linnea.olofsson@varmdo.se
eller på 08-570 470 00.