Hemmesta centrum

Hemmesta centrum står inför en spännande omvandling. Ett förslag till ny detaljplan för området har varit ute på samråd och visar förslag på ny bostads-bebyggelse, handel och torg i ett läge med bra kommunikationer och nära till skola och grönområden.

Flygbild Hemmesta centrum


Syfte med planarbetet

Planen syftar till att skapa ett tryggt, trafiksäkert och attraktivt centrumområde i Hemmesta centrum. Området blir tätbebyggt med tydliga gaturum. Den nya bebyggelsen ska ha en tydlig egen karaktär med ett variationsrikt och dynamiskt uttryck som inspirerats av en bebyggelse som traditionellt finns i kustnära småstäder.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Tidplan

Samråd: Q1 2024

Granskning: Q4 2024

Antagande: Q1 2025

Bakgrund

Planen har legat vilande under en period och startades upp igen under våren 2020. Området som omfattas av detaljplanen betecknas i översiktsplanen som ett centrumområde i behov av förändring. Läget är centralt, omgivningarna erbjuder stora möjligheter till natur- och fritidsaktiviteter, det finns goda kommunikationer samt närhet till service, förskolor och skolor.

År 2015 gjordes ett omtag i planarbetet och en förnyat start-PM antogs. Det innebar att arbetet med detaljplanen för Hemmesta, som legat vilande under en period, återigen drog igång.

Under 2016 godkände kommunstyrelsen en ny etappindelning för arbetet med planen och i december samma år gick planen ut på samråd. Parallellt med samrådet hölls även medborgardialoger kring områdets utveckling. 

Den politiska målsättningen är att området ska utformas med ”skärgårdskaraktär”, vilket innebär ett småskaligt och varierat uttryck i skala och utformning.

Medborgardialog för Hemmestaområdet

Parallellt som förslaget till detaljplan för Hemmesta centrum var ute på samråd höll Värmdö kommun medborgardialoger kring Hemmestaområdets utveckling, bland annat frågor om vägstrukturen, natur och kulturvärden, friluftsliv, bostadsbebyggelse och behov av service.

Illustration över Hemmesta centrum nya torg

Illustration över det nya torget sett från norr. Bild: Total Arkitektur/KOD Arkitekter/Made-Up

Illustration Hemmesta centrum nya torg

Illustration över det nya torget sett från söder. Bild: Total Arkitektur/KOD Arkitekter/Made-Up

Planhandlingar


Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Bodil Johansson via mejl till Bodil.johansson@varmdo.se

eller via servicecenter på 08-570 470 00.