Hemmestatorp 1:1

Samråd om detaljplaneförslag pågår under perioden 2021-06-15−2021-08-13.

Syftet med detaljplanen

Planarbetet syftar till att möjliggöra bostäder på fastigheten Hemmestatorp 1:1 och att bevara skyddsvärd omkringliggande natur. De nya byggnaderna anpassas efter terrängen och platsens förutsättningar. Detaljplanen möjliggör för 22 nya bostäder i radhusform. Området är inte planlagt tidigare och är inte utpekat som bostadsområde i gällande översiktsplan, men följer översiktsplanens intentioner om bebyggelseutveckling i anslutning till befintliga centrumområden eller i väl belägna förändringsområden.

Läget och avgränsning

Kartbild Hemmestatorp 1:1

Karta över Hemmestatorp 1:1

Hemmestatorp 1:1 ligger cirka en km nordöst om Hemmesta centrum. Området gränsar i väster till Torsby, i öster till fastigheten Hemmesta torp 1:4, i söder till Hemmestaträsket och i norr till Värmdövägen. På fastigheten finns idag en äldre gårdsbildning och väster om denna ett friliggande torp. Fastigheten gränsar till Hemmestaträsket och Värmdövägen. Genom området går en äldre byväg som kantas av lövträd, bergsknallar och jordbruksmark.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 och sker med utökat förfarande.

Status i planarbetet

Pil mellan samråd och utställning

 

Planhandlingar


Samrådshandlingar

Uppstart i planarbetet

Planförslaget i korthet

Detaljplanen möjliggör för 22 nya bostäder i radhusform. Husen planeras utmed Hemmestatorpsvägen i tre olika grupperingar; i öster, i väster och i dess mitt.

Angöring till området planeras från väg 274 via Torsby Bäckväg, som är belägen på
Torsby 1:249. Rättighet att få köra på Torsby Bäckväg krävs. Befintliga in- och utfarter från Hemmestatorpsvägen mot väg 274 föreslås att stängas av trafiksäkerhetsskäl och en ny vändzon föreslås längst in på Hemmestatorpsvägen. Närheten till väg 274, som utgör transportled för farligt gods, gör att en riskreducerande mur eller ett plank med en höjd av minst två meter över vägbanan behöver uppföras mellan vägen och planområdets östra del.

Skyddsvärd natur planläggs som NATUR. Särskilt skyddsvärda träd skyddas med planbestämmelser. Detaljplanen inrymmer även E-områden för avloppspumpstation
samt transformatorstation.

Större delen av planområdet ligger inom strandskyddat område för Hemmestaträsket.
Nya byggrätter placeras inom redan ianspråktagna ytor. Strandskydd föreslås upphävas
för nya byggrätter, gata och E-områden.

Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmän plats GATA och NATUR.

Bakgrund

Planområdet omfattas av ett positivt planbesked som beslutades av kommunens planutskott den 15 juni 2017. Inom ramen för planarbetet bedömdes behov finnas av att utreda buller,
risk från transport av farligt gods, strandskydd, geotekniska förutsättningar, naturvärden och påverkan på Hemmestaträsket.

Den 7 maj 2019 godkändes Start-PM för detaljplanen.

Beslut om att gå ut på samråd med detaljplaneförslaget togs i kommunstyrelsens planutskott 2021-06-01.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av:

Projektledare Yvonne Karlsson, yvonne.karlsson@varmdo.se

Planarkitekt Gustaf Bowin, gustaf.bowin@varmdo.se

Exploateringsingenjör Hanna Hallbäck, hanna.hallback@varmdo.se

Kommunens växel 08-570 470 00