Hemmestatorp 1:1

Samråd om detaljplaneförslag pågår under perioden 2021-06-15−2021-08-13.

Syftet med detaljplanen

Planarbetet syftar till att möjliggöra bostäder på fastigheten Hemmestatorp 1:1 och att bevara skyddsvärd omkringliggande natur. De nya byggnaderna anpassas efter terrängen och platsens förutsättningar. Detaljplanen möjliggör för 22 nya bostäder i radhusform. Området är inte planlagt tidigare och är inte utpekat som bostadsområde i gällande översiktsplan, men följer översiktsplanens intentioner om bebyggelseutveckling i anslutning till befintliga centrumområden eller i väl belägna förändringsområden.

Läget och avgränsning

Kartbild Hemmestatorp 1:1

Karta över Hemmestatorp 1:1

Hemmestatorp 1:1 ligger cirka en km nordöst om Hemmesta centrum. Området gränsar i väster till Torsby, i öster till fastigheten Hemmesta torp 1:4, i söder till Hemmestaträsket och i norr till Värmdövägen. På fastigheten finns idag en äldre gårdsbildning och väster om denna ett friliggande torp. Fastigheten gränsar till Hemmestaträsket och Värmdövägen. Genom området går en äldre byväg som kantas av lövträd, bergsknallar och jordbruksmark.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 och sker med utökat förfarande.

Status i planarbetet

Pil mellan samråd och utställning

Samråd pågår 2021-06-15−2021-08-13

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede. Under samrådet skickas information
om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande
i planområdet. Information skickas bland annat till länsstyrelsen, lantmäteriet, organisationer
och föreningar.

Efter samrådet ska kommunen ta ställning till de inkomna synpunkterna och eventuella förslag till revideringar i en samrådsredogörelse. Därefter ska planförslaget kungöras och granskas.

Tyck till

Under samrådet finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar eller inte
delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse som presenteras på kommunens webbplats varmdo.se/hemmestatorp. Redogörelsen ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Planhandlingar finns att ta del av:

  1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala. Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg. Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.
  2. På kommunens webbplats: varmdo.se/hemmestatorp.

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2021-08-13.

För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ:

  1. Via e-tjänst: varmdo.se/hemmestatorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Via e-post: registrator@varmdo.se
  3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2016KS/0530. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Planhandlingar


Samrådshandlingar

Uppstart i planarbetet

Planförslaget i korthet

Detaljplanen möjliggör för 22 nya bostäder i radhusform. Husen planeras utmed Hemmestatorpsvägen i tre olika grupperingar; i öster, i väster och i dess mitt.

Angöring till området planeras från väg 274 via Torsby Bäckväg, som är belägen på
Torsby 1:249. Rättighet att få köra på Torsby Bäckväg krävs. Befintliga in- och utfarter från Hemmestatorpsvägen mot väg 274 föreslås att stängas av trafiksäkerhetsskäl och en ny vändzon föreslås längst in på Hemmestatorpsvägen. Närheten till väg 274, som utgör transportled för farligt gods, gör att en riskreducerande mur eller ett plank med en höjd av minst två meter över vägbanan behöver uppföras mellan vägen och planområdets östra del.

Skyddsvärd natur planläggs som NATUR. Särskilt skyddsvärda träd skyddas med planbestämmelser. Detaljplanen inrymmer även E-områden för avloppspumpstation
samt transformatorstation.

Större delen av planområdet ligger inom strandskyddat område för Hemmestaträsket.
Nya byggrätter placeras inom redan ianspråktagna ytor. Strandskydd föreslås upphävas
för nya byggrätter, gata och E-områden.

Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmän plats GATA och NATUR.

Bakgrund

Planområdet omfattas av ett positivt planbesked som beslutades av kommunens planutskott den 15 juni 2017. Inom ramen för planarbetet bedömdes behov finnas av att utreda buller,
risk från transport av farligt gods, strandskydd, geotekniska förutsättningar, naturvärden och påverkan på Hemmestaträsket.

Den 7 maj 2019 godkändes Start-PM för detaljplanen.

Beslut om att gå ut på samråd med detaljplaneförslaget togs i kommunstyrelsens planutskott 2021-06-01.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av:

Projektledare Yvonne Karlsson, yvonne.karlsson@varmdo.se

Planarkitekt Gustaf Bowin, gustaf.bowin@varmdo.se

Exploateringsingenjör Hanna Hallbäck, hanna.hallback@varmdo.se

Kommunens växel 08-570 470 00

Samrådstiden för detta projekt är förlängd med anledning av semestertider och handläggare kan under vissa veckor under semesterperioden vara lediga.