Hemmestatorp 1:1

Kommunen är beredd att pröva detaljplanläggning för bostadsändamål inom planområdet. Inom ramen för ett planarbete behöver buller, risk från transport av farligt gods, strandskydd, geotekniska förutsättningar, naturvärden och påverkan på Hemmesta träsk utredas.

Kartbild Herrviksnäs S3

Klicka på bilden för att förstora den.

Föreslagen planläggning innefattar nya bostäder i radhusform på fastigheten Hemmestatorp 1:1, belägen cirka 1 km norr om Hemmesta centrum. På fastigheten finns idag en äldre gårdsbildning och ett friliggande mindre bostadshus. Fastigheten gränsar till Hemmestaträsket och Värmdövägen. Genom området går en äldre byväg som kantas av lövträd, bergsknallar och jordbruksmark.

Status i planarbetet

Pil mellan samråd och utställning

Arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar enligt plan- och bygglagen.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. Arbetet kommer att ske enligt bestämmelserna om ett utökat förfarande.

Planhandlingar Hemmestatorp 1:1

Uppstart av planarbete

Bakgrund

Planområdet omfattas av ett positivt planbesked som beslutades av kommunens planutskott den 15 juni 2017. Den 7 maj 2019 godkändes Start-PM för detaljplanen.

Hemmestatorp 1:1 ligger cirka 1 km norr om Hemmesta centrum. Området gränsar i väster till Torsby 1:177, där en detaljplan vann laga kraft i januari 2017, i öster till fastigheten Hemmesta torp 1:4, i söder till Hemmestaträsket och i norr till Värmdövägen.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Karolina Eriksson, karolina.eriksson@varmdo.se,
08-570 470 00.