Kopparmora 2:224

Planarbetet syftar till att möjliggöra ny sammanhållen bostadsbebyggelse i Norra Kopparmora samt att skapa en gång-och cykelväg längs Saltarövägen.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Arbete pågår med att ta fram granskningshandlingar enligt plan- och bygglagen.

Planhandlingar Kopparmora 2:224

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Vanliga frågor och svar om planprocessen och detaljplanen hittar du i vår FAQ

Vanliga frågor och svar (pdf) , 244.3 kB.

Bakgrund

Planområdet är beläget i kilen mellan Evlingevägen och Saltarövägen (väg 669) sydväst om bostadsområdet Norra Kopparmora. Planområdet omfattar fastigheten Kopparmora 2:224 och delar av fastigheterna Älvsby 1:12, Kopparmora 2:1 och Kopparmora 2:228. Planområdet sträcker sig från strax norr om Evlingevägen till Saltarövägen i söder. I väst avgränsas planområdet av Evlingevägen, fastigheten Älvsby 1:13 och gång- och cykelvägen från Älvsby industriområde. I öst avgränsas planområdet av skog och Lanternvägen.

Planområdet är cirka 3 ha stort och omfattas av två byggnadsplaner, fastställda 1963 och 1964.

Enligt gällande byggnadsplaner får planområdet nyttjas för centrumändamål, vilket i detta fall innebär butiker, samlings- och föreningslokaler och ”byggnader erforderliga för fritidshusområdets tillsyn och skötsel” samt som väg- och parkmark.

Fastighetsägaren önskar ändra gällande byggnadsplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Detaljplanen medger cirka 26–27 bostäder i mindre flerbostadshus och radhus. Sökande föreslår i första hand hyreslägenheter som kommer att förvaltas i eget bolag, men även mindre bostadsrätter kan bli aktuellt. Längs Saltarövägen föreslås en ny gång- och cykelväg som kopplas samman med befintligt stråk från Älvsby industriområde. Norr om Evlingevägen planläggs för en ny pumpstation.

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta nedan via mail:

Yvonne Karlsson, projektledare, yvonne.karlsson@varmdo.se

Charlotte Rydahl, planarkitekt, charlotte.rydahl@varmdo.se

eller telefon via servicecenter 08-570 470 00.