Kopparmora 2:224 m.fl.

 

Planläggning pågår för uppförande av 14 bostäder, uppdelat på 12 radhus och ett parhus. I detaljplanen planläggs även en kommunal gång- och cykelbana utmed Saltarövägen, sträckan Evlingevägen−Lanternvägen.

Läget och avgränsning

Området i Kopparmora. Kartbild.

Planområdet inringat i rött.

Planområdet är beläget i kilen mellan Evlingevägen och Saltarövägen sydväst om bostads-området Norra Kopparmora. Området har sedan 1960-talet varit planlagd för centrumändamål och som vägmark i byggnadsplan, bp 157. Planområdet omfattar fastigheten Kopparmora 2:224 och delar av fastigheterna Älvsby 1:12 och Kopparmora 2:228.

Den planerade gång- och cykelbanan utmed Saltarövägen sträcker sig mellan Evlingevägen
och Lanternvägen och kopplas samman med befintlig gång- och cykelbana genom Älvsby.
Den nya gång- och cykelbanan utgör en deletapp av utbyggnaden av gång- och cykelstråk
vidare ut mot Saltarö.

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen för Kopparmora 2:224 m.fl. är att ändra den befintliga markan-
vändningen från centrumändamål till bostäder. Planförslaget möjliggör uppförande av 14 bostäder, uppdelat på 12 radhus och ett parhus. Detaljplanens syfte är även att planlägga
för en kommunal gång- och cykelbana utmed Saltarövägen, sträckan Evlingevägen−Lantern-vägen. Den planerade gång- och cykelbanan kopplas samman med befintligt gång- och cykelstråk från Älvsby och utgör en delsträcka av utbyggnaden av gång- och cykelstråk
vidare ut mot Saltarö. Inom planområdet planläggs även E-områden för en kommunal avloppspumpstation utmed Evlingevägen, samt en transformatorstation inom kvartersmark. Bostäder planeras att anslutas till kommunalt vatten- och avlopp.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan granskning och antagen

Tidplan

Startskede: Ansökan om planbesked undertecknad 2016-07-01, beviljat planbesked
2016-12-15 KSPU, start-PM godkänt 2017-10-19

Samråd: Q2 2019

Granskning: Q1 2023

Antagande: Q3 2023

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 och sker med standardförfarande.

Bakgrund

Kommunstyrelsens planutskott (KSPU) beslutade 2016-12-15 § 71 att pröva planläggning
av bostäder på fastigheten Kopparmora 2:224. Syftet med planansökan var att ändra markanvändningen från centrumändamål till bostadsändamål.

Start-PM för planarbetet godkändes av KSPU 2017-10-19 § 54.

KSPU tog beslut om att skicka ut detaljplaneförslag på samråd 2019-05-07 § 21. Detaljplanen
var ute på samråd under perioden 2019-06-20 – 2019-07-24. Inför samråd föreslogs fyra fler-bostadshus med totalt 27 lägenheter i två våningar, samt en kommunal gång- och cykelbana utmed Saltarövägen i sträckningen Evlingevägen–Lanternvägen.

Gång- och cykelbanan ingår i kommunens beslutade gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013−2030. Tekniska nämnden godkände 2021-10-12 § 76 ett inriktningsbeslut för gång- och cykelbanan Evlingevägen–Lanternvägen.

I beslut KSPU 2022-02-15 §2 prioriterades planprojektet ned och pausades.

Efter beslut i KSPU 2022-06-07 §18 återupptogs planprojektet med anledning av att det
vid ett eventuellt återtagande av planansökan skulle kunna sökas bygglov utifrån befintlig byggnadsplan för centrumändamål utan definierad byggrätt i byggnadsarea (BYA) eller bruttoarea (BTA). Detta ansågs utgöra en risk för en mindre väl anpassad exploatering
med trafiktillskott från området.

KSPU informerades om planförslaget, som nu går ut på granskning, på sammanträde
2022-12-13 och 2023-01-10 fattades delegationsbeslut av planchef om att skicka ut detaljplaneförslaget på granskning.

Information

Artskyddssamråd

Under samrådet påvisades fynd av hasselsnok intill planområdet och det har efter samrådet utförts omfattande artinventeringar och artskyddsutredningar för grod- och kräldjur. Ett separat artskyddssamråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken hölls med Länsstyrelsen sommaren 2021 för hasselsnok och groddjur. Beslutet innebär att det ska vidtas en rad försiktighetsåtgärder i samband med genomförandet av detaljplanen.

Undersökning om betydande miljöpåverkan (Behovsbedömning)

En undersökning om detaljplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan gjordes inför samråd. Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning har därmed inte genomförts för detaljplanen.

Planhandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av:
Planarkitekt Charlotte Rydahl, charlotte.rydahl@varmdo.se,
Exploateringsingenjör Agnes Conzen, agnes.conzen@varmdo.se
Projektledare Yvonne Karlsson, yvonne.karlsson@varmdo.se
eller via servicecenter 08-570 470 00