Kopparmora 2:224

Planarbetet syftar till att möjliggöra ny sammanhållen bostadsbebyggelse i Norra Kopparmora samt att skapa en gång-och cykelväg längs Saltarövägen.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Arbete pågår med att ta fram granskningshandlingar enligt plan- och bygglagen.

Planhandlingar Kopparmora 2:224

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Vanliga frågor och svar om planprocessen och detaljplanen hittar du i vår FAQ

Vanliga frågor och svar (pdf) , 244.3 kB.

Bakgrund

Planområdet är beläget i kilen mellan Evlingevägen och Saltarövägen (väg 669) sydväst om bostadsområdet Norra Kopparmora. Planområdet omfattar fastigheten Kopparmora 2:224 och delar av fastigheterna Älvsby 1:12, Kopparmora 2:1 och Kopparmora 2:228. Planområdet sträcker sig från strax norr om Evlingevägen till Saltarövägen i söder. I väst avgränsas planområdet av Evlingevägen, fastigheten Älvsby 1:13 och gång- och cykelvägen från Älvsby industriområde. I öst avgränsas planområdet av skog och Lanternvägen.

Planområdet är cirka 3 ha stort och omfattas av två byggnadsplaner, fastställda 1963 och 1964.

Enligt gällande byggnadsplaner får planområdet nyttjas för centrumändamål, vilket i detta fall innebär butiker, samlings- och föreningslokaler och ”byggnader erforderliga för fritidshusområdets tillsyn och skötsel” samt som väg- och parkmark.

Fastighetsägaren önskar ändra gällande byggnadsplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Detaljplanen medger cirka 26–27 bostäder i mindre flerbostadshus och radhus. Sökande föreslår i första hand hyreslägenheter som kommer att förvaltas i eget bolag, men även mindre bostadsrätter kan bli aktuellt. Längs Saltarövägen föreslås en ny gång- och cykelväg som kopplas samman med befintligt stråk från Älvsby industriområde. Norr om Evlingevägen planläggs för en ny pumpstation.

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Karolina Eriksson, biträdande projektledare Sofia Elrud och exploateringsingenjör Sophie Dahllöf via mejl till karolina.eriksson@varmdo.se, sofia.elrud@varmdo.se, sophie.dahllof@varmdo, eller telefon via servicecenter 08-570 470 00.