PFO B1 Östra Älvsala

Östra Älvsala ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Området är detaljplanelagt för fritidsändamål. Samtliga fastigheter har enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Kartbild med röd markering över detaljplaneområdetFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

Status i planarbete

Pil - planprocess - Normalt - Laga kraft

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige den 2 februari 2022. Planen fick laga kraft den
9 mars 2022.

Bakgrund

Översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik) utpekat som ett prioriterat förändringsområden (PFO-område) för perioden 2016–2025. I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet att dra in vatten och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Det finns två broschyrer framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planhandlingar

Antagandehandlingar


Förnyad granskning

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Sten Hammar via mejl sten.hammar@varmdo.se
eller via servicecenter på 08-570 470 00.