PFO B3 Norra Älvsala 1

Norra Älvsala ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Området är detaljplanelagt för fritidsändamål.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Granskning

Granskning pågår 2020-02-13 - 2020-03-08

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat granskningsskede som äger rum enligt datum ovan. Under granskningsskedet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande i planområdet. Information skickas bland annat till länsstyrelsen, lantmäteriet, organisationer och föreningar.

Tyck till

Under granskningen finns möjlighet att lämna in ett yttrande med eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i ett granskningsutlåtande som presenteras här på projektets sida. Utlåtandet ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Värmdö kommun eftersträvar att minska antalet utskick av planhandlingar i pappersformat. Till fastighetsägare inom och angränsande till planområdet översänds därför enbart informationsbrev.

Samtliga handlingarna finns att ta del av:

  1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i full skala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.
  1. Här på projektets sida, se planhandlingar nedan.

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2020-03-08.
För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ.

  1. Via e-tjänst: varmdo.se/norraalvsala1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se
  3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2017KS/0942. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut. Skriftliga yttranden som kommit in till kommunen redan under plansamrådet (2019‑02‑19 till 2019-03-12) behöver dock inte framföras på nytt för att ge rätt att överklaga.

Planhandlingar PFO B3 Norra Älvsala 1


Granskningshandlingar


Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Samtliga fastigheter har enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Bakgrund

Översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik) utpekat som ett prioriterat förändringsområden (PFO-område) för perioden 2016–2025. I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet att dra in vatten och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Helena Gåije via mejl till helena.gaije@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.