PFO B3 Norra Älvsala 1

Norra Älvsala ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Området är detaljplanelagt för fritidsändamål.

Detaljplanen var ute på ny granskning under augusti och nu arbetas det mot ett beslut om antagande. Preliminär tidplan för antagande är kvartal 2 år 2022.

Pil - planprocess - Normalt - mellan granskning och antagen

Nya granskningshandlingar

Granskningshandlingar


Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Samtliga fastigheter har enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Bakgrund

Översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik) utpekat som ett prioriterat förändringsområden (PFO-område) för perioden 2016–2025. I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet att dra in vatten och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Gustaf Bowin via mejl till gustaf.bowin@varmdo.se och
David Johansson – david.johansson1@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.