PFO B4 Västra Älvsala

Västra Älvsala ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Området är detaljplanelagt för fritidsändamål.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Samråd

Planarbetet befinner sig mellan samråd och granskning. Detaljplanen var ute på samråd under tiden 2019-11-12 – 2019-12-02.

Planhandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Bakgrund

Översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik) utpekat som ett prioriterat förändringsområden (PFO-område) för perioden 2016–2025. I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet att dra in vatten och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Gustaf Bowin, gustaf.bowin@varmdo.se eller 08-570 470 00.