PFO B5 Norra Älvsala 2

Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena (PFO) är att anpassa områdena för permanentboende. Bullandö, Fagerdala, Älvsala och Björkvik, i vilket Norra Älvsala 2 ingår, är ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO 19) som finns redovisade i kommunens översiktsplan antagen i kommunfullmäktige 2011.

Fig 1. Översiktskarta, aktuellt planområde.

Syftet med planarbetet

Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form omvandlingen av områdena kan ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar byggs ut. Frågor om byggrätt och byggnadsutformning kommer att prövas.

Planläggningen kommer att ske med utökat förfarande. Planförslagets sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser kommer att redovisas.

Flertalet frågor är gemensamma för PFO 19, och de olika detaljplanerna kommer att ha ett liknande förhållningssätt till de gemensamma frågorna.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Arbete pågår med att ta fram granskningshandlingar.

Tidplan

En preliminär tidplan redovisar ett antagande Q2 2022.

Planhandlingar


Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kartbild Norra Älvsala

Fig 2. Röd linje - det aktuella planområdets avgränsning

Bakgrund

I kommunens översiktsplan anges allmänna rekommendationer för PFO-områden:

  • Förtätning genom avstyckning ska undvikas och karaktären i området ska bibehållas.
  • Hänsyn ska tas till strandskydd och känslig natur.
  • Vägar och naturområden ska förvaltas med enskilt huvudmannaskap.
  • Dagvatten ska utredas.
  • Utbyggnad av vatten och spillvatten ska vara genomförd innan utökade byggrätter medges.

Övergripande rekommendationer för vägar och trafik i PFO-områden:

  • Det lokala vägnätet ska utvecklas i takt med att trafiken ökar.
  • Kollektivt resande ska underlättas genom hållplatser, infartsparkeringar och cykeluppställning samt utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Gustaf Bowin via mejl till gustaf.bowin@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.