PFO B6 Björkvik

Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena (PFO) är att anpassa områdena för permanentboende. Bullandö, Fagerdala, Älvsala och Björkvik, i vilket Norra Älvsala 2 ingår, är ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO 19) som finns redovisade i kommunens översiktsplan antagen i kommunfullmäktige 2011.

Kartbild planområde - Björkvik

Fig 2. Röd linje - det aktuella planområdets avgränsning.

Syftet med planarbetet

Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form omvandlingen av områdena kan ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar byggs ut. Frågor om byggrätt och byggnadsutformning kommer att prövas.

Planläggningen kommer att ske med utökat förfarande. Planförslagets sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser kommer att redovisas.

Flertalet frågor är gemensamma för PFO 19, och de olika detaljplanerna kommer att ha ett liknande förhållningssätt till de gemensamma frågorna.

En preliminär tidplan redovisar ett samråd kvartal 2, 2019 med antagande cirka ett år senare. Utbyggnaden enligt de nya byggrätterna kan ske cirka 1,5 år efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft för att hinna bygga ut vatten- och spillvattensystemet innan.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Samråd

Samråd

Samråd pågick mellan 2019-12-10 - 2020-01-13

Planhandlingar PFO B6 Björkvik


Samrådshandlingar


Uppstart av planarbete

Fig.1 Översiktskarta, aktuellt planområde.

Bakgrund

I kommunens översiktsplan anges allmänna rekommendationer för PFO-områden:

  • Förtätning genom avstyckning ska undvikas och karaktären i området ska bibehållas.
  • Hänsyn ska tas till strandskydd och känslig natur.
  • Vägar och naturområden ska förvaltas med enskilt huvudmannaskap.
  • Dagvatten ska utredas.
  • Utbyggnad av vatten och spillvatten ska vara genomförd innan utökade byggrätter medges.

Övergripande rekommendationer för vägar och trafik i PFO-områden:

  • Det lokala vägnätet ska utvecklas i takt med att trafiken ökar.
  • Kollektivt resande ska underlättas genom hållplatser, infartsparkeringar och cykeluppställning samt utbyggnad av gång- och cykelbanor.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Gustaf Bowin, gustaf.bowin@varmdo.se eller 08-570 470 00.