PFO B6 Björkvik

Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena (PFO) är att anpassa områdena för permanentboende. Bullandö, Fagerdala, Älvsala och Björkvik, i vilket Norra Älvsala 2 ingår, är ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO 19) som finns redovisade i kommunens översiktsplan antagen i kommunfullmäktige 2011.

Kartbild planområde - Björkvik

Fig 2. Röd linje - det aktuella planområdets avgränsning.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Arbete pågår med att ta fram granskningshandlingar.

Tidplan

En preliminär tidplan redovisar ett antagande Q2 2022.

Planhandlingar PFO B6 Björkvik


Samrådshandlingar


Uppstart av planarbete

Fig.1 Översiktskarta, aktuellt planområde.

Bakgrund

I kommunens översiktsplan anges allmänna rekommendationer för PFO-områden:

  • Förtätning genom avstyckning ska undvikas och karaktären i området ska bibehållas.
  • Hänsyn ska tas till strandskydd och känslig natur.
  • Vägar och naturområden ska förvaltas med enskilt huvudmannaskap.
  • Dagvatten ska utredas.
  • Utbyggnad av vatten och spillvatten ska vara genomförd innan utökade byggrätter medges.

Övergripande rekommendationer för vägar och trafik i PFO-områden:

  • Det lokala vägnätet ska utvecklas i takt med att trafiken ökar.
  • Kollektivt resande ska underlättas genom hållplatser, infartsparkeringar och cykeluppställning samt utbyggnad av gång- och cykelbanor.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Gustaf Bowin, gustaf.bowin@varmdo.se eller 08-570 470 00.