• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
  Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
  Mer information

PFO B6 Björkvik

Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena (PFO) är att anpassa områdena för permanentboende. Bullandö, Fagerdala, Älvsala och Björkvik, i vilket Norra Älvsala 2 ingår, är ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO 19) som finns redovisade i kommunens översiktsplan antagen i kommunfullmäktige 2011.

Kartbild planområde - Björkvik

Fig 2. Röd linje - det aktuella planområdets avgränsning.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Arbete pågår med att ta fram granskningshandlingar.

Tidplan

En preliminär tidplan redovisar ett antagande kvartal 4 år 2020.

Planhandlingar PFO B6 Björkvik


Samrådshandlingar


Uppstart av planarbete

Fig.1 Översiktskarta, aktuellt planområde.

Bakgrund

I kommunens översiktsplan anges allmänna rekommendationer för PFO-områden:

 • Förtätning genom avstyckning ska undvikas och karaktären i området ska bibehållas.
 • Hänsyn ska tas till strandskydd och känslig natur.
 • Vägar och naturområden ska förvaltas med enskilt huvudmannaskap.
 • Dagvatten ska utredas.
 • Utbyggnad av vatten och spillvatten ska vara genomförd innan utökade byggrätter medges.

Övergripande rekommendationer för vägar och trafik i PFO-områden:

 • Det lokala vägnätet ska utvecklas i takt med att trafiken ökar.
 • Kollektivt resande ska underlättas genom hållplatser, infartsparkeringar och cykeluppställning samt utbyggnad av gång- och cykelbanor.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Gustaf Bowin, gustaf.bowin@varmdo.se eller 08-570 470 00.