PFO B6 Björkvik

Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena (PFO)
är att anpassa områdena för permanentboende. Bullandö, Fagerdala, Älvsala
och Björkvik, i vilket Norra Älvsala 2 ingår, är ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO 19) som finns redovisade i kommunens översikts-
plan antagen i kommunfullmäktige 2011.

Kartbild planområdet Björkvik.

Röd linje - det aktuella planområdets avgränsning.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan granskning och antagen

Tidplan

Granskningen har gått ut. Antagande beräknas till kvartal fyra, år 2022.

Planhandlingar PFO B6 Björkvik

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar


Uppstart av planarbete

Kartbild med markering på aktuellt område.

Översiktskarta, aktuellt planområde.

Bakgrund

I kommunens översiktsplan anges allmänna rekommendationer för PFO-områden:

  • Förtätning genom avstyckning ska undvikas och karaktären i området ska bibehållas.
  • Hänsyn ska tas till strandskydd och känslig natur.
  • Vägar och naturområden ska förvaltas med enskilt huvudmannaskap.
  • Dagvatten ska utredas.
  • Utbyggnad av vatten och spillvatten ska vara genomförd innan utökade byggrätter medges.

Övergripande rekommendationer för vägar och trafik i PFO-områden:

  • Det lokala vägnätet ska utvecklas i takt med att trafiken ökar.
  • Kollektivt resande ska underlättas genom hållplatser, infartsparkeringar och cykeluppställning samt utbyggnad av gång- och cykelbanor.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt planarkitekt Stefan Khoo via mejl till
stefan.khoo@varmdo.se eller via 08-570 470 00.