PFO B6 Björkvik

Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena (PFO) är att anpassa områdena för permanentboende. Bullandö, Fagerdala, Älvsala och Björkvik, i vilket Norra Älvsala 2 ingår, är ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO 19) som finns redovisade i kommunens översiktsplan antagen i kommunfullmäktige 2011.

Kartbild planområde - Björkvik

Fig 2. Röd linje - det aktuella planområdets avgränsning.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Arbete pågår med att ta fram granskningshandlingar.

Tidplan

En preliminär tidplan redovisar ett antagande kvartal 4 år 2020.

Planhandlingar PFO B6 Björkvik


Samrådshandlingar


Uppstart av planarbete

Fig.1 Översiktskarta, aktuellt planområde.

Bakgrund

I kommunens översiktsplan anges allmänna rekommendationer för PFO-områden:

  • Förtätning genom avstyckning ska undvikas och karaktären i området ska bibehållas.
  • Hänsyn ska tas till strandskydd och känslig natur.
  • Vägar och naturområden ska förvaltas med enskilt huvudmannaskap.
  • Dagvatten ska utredas.
  • Utbyggnad av vatten och spillvatten ska vara genomförd innan utökade byggrätter medges.

Övergripande rekommendationer för vägar och trafik i PFO-områden:

  • Det lokala vägnätet ska utvecklas i takt med att trafiken ökar.
  • Kollektivt resande ska underlättas genom hållplatser, infartsparkeringar och cykeluppställning samt utbyggnad av gång- och cykelbanor.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Gustaf Bowin, gustaf.bowin@varmdo.se eller 08-570 470 00.