PFO B7 Fagerdala

Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena (PFO)
är att anpassa områdena för permanentboende.

Området markerad inom röd linje. Kartbild.

PFO B7 Fagerdala

Området markerat inom röd linje. Kartbild.

PFO B7 Fagerdala

Kartbild.

PFO B7 Fagerdala

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan granskning och antagen

Tidplan

Antagande beräknas till våren 2023.

Syfte med planarbetet

Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för
hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som
kommunala vatten och avloppsledningar ska byggas ut.

Syftet med detaljplanen för Björkvik är att möjliggöra ett permanentboende genom
större byggrätter på befintliga fastigheter. Planen syftar samtidigt till att bevara den
befintliga karaktären med stora tomter och bostadshus som är väl inpassade i den
naturligt kuperade terrängen. Den ska även bibehålla grönstrukturen i området och
bevara kultur och naturvärden. Vidare ska de i detaljplanen planlagda vägområdena
vara tillräckligt stora för de servicefordon som behöver trafikera ett permanentbebott
område.
Parallellt med planarbetet utförs även planeringen för utbyggnad av kommunalt vatten
och avloppsnät i området. Detta syftar till att förbättra Östersjöns ekologiska och
kemiska status och för att säkra god vattenförsörjning till kommunens invånare när
området omvandlas för permanentboende.

Björkvik är i kommunens översiktsplan för åren 2012 −2035 utpekat som en del av det
prioriterade förändringsområdet (PFO område 19) för Älvsala, Fagerdala och Bullandö
som ska planläggas med större byggrätter och byggas ut med kommunala vatten och
avloppsledningar.

Några av översiktsplanens rekommendationer för PFO områden är:

 • Förtätning genom avstyckning ska undvikas och karaktären i området ska
  bibehållas
 • Hänsyn ska tas till strandskydd och värdefull natur
 • Vägar och naturområden ska förvaltas med enskilt huvudmannaskap
 • Dagvatten ska utredas
 • Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar ska vara genomförd innan
  utökade byggrätter medges

En undersökning har gjorts och detaljplanen antas inte ha en sådan betydande miljö-
påverkan att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Detta motiveras
av att detaljplanen inte innebär några större förändringar jämfört med nuläget, då
planen främst innebär bevarande av befintlig fördelning mellan natur och
bostadsfastigheter och att större byggrätter tillåts inom befintlig tomtmark.

Detaljplanen var ute på samråd under vintern 2021. Synpunkter kom då in på planförslaget från boende, myndigheter och ledningsägare i området. Alla synpunkter med kommunens svar finns samlade i en samrådsredogörelse. Synpunkterna har i vissa fall lett till förändringar av planhandlingarna.

De större ändringarna är:

 • Upphävandet av strandskyddet har setts över och gjort att mindre områden upphävs, dessa är inte ianspråktagna områden och saknar stöd för upphävande.
 • En trädinventering har tagits fram efter samrådet som visar behov av att skydda gamla och grova träd som är särskilt betydelsefulla för den biologiska mångfalden även på kvartersmark. En bestämmelse har införts på kvartersmark som reglerar att lövträd och tallar med en stamdiameter om minst 50 centimeter 1,3 meter ovan mark inte får fällas. Undantag görs om träden är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk. En administrativ bestämmelse anger att utökad lovplikt gäller för att fälla dessa träd.
 • Planbestämmelserna har uppdaterats för att likna de andra detaljplanerna i Bullandöområdet.
 • Redaktionella ändringar har gjorts i planhandlingarna för att öka läsbarheten.
 • Största tillåtna bruttoarea (BTA) för komplementbyggnader har utökats från 50 till
  60 kvadratmeter.
 • Prickmark har införts i kartan där det är översvämningsrisk.
 • Ett byte från utökat till standardförfarande har genomförts eftersom planförslaget
  inte är i strid med översiktsplanen och övriga kriterier är uppfyllda. Fagerdala ingår
  i ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO 19) som finns redovisade
  i kommunens översiktsplan antagen i kommunfullmäktige 2011. Standardförfarandet
  kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och läns-styrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i
  övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket inte är fallet i den här planen.
 • Transformatorstationen på S6 har flyttats öster om Kolugnsvägen till Fagerdala 1:68. Transformatorstationen på Fagerdala 1:94 har flyttats söderut för att inte ta någon
  mark av 1:94 i anspråk. I stället ligger den nu på Fagerdala 1:108.
 • Fagerdala 1:51 har lagts till i planen som B för BOSTAD. På grund av översvämningsrisk
  så har större delen av ytan prickmarkerats men det finns möjligheter att bygga i den västra delen.
 • Lindskogsvägen har fått en ny vändplan som tar lite fastighetsytor i anspråk från Fagerdala 1:46, 1:49, 1:50 samt 1:69. Detta rättvist fördelat över de fyra fastigheterna
  i stället för endast Fagerdala 1:50 som det var tidigare.
 • Prickmark har införts där det finns högst risk för översvämning vid hundraårsregn.
 • Mindre korrigeringar har gjorts kring exploateringstal som var felaktiga tidigare på
  vissa fastigheter.
 • En del PARK har gjorts om till NATUR på fastigheten Fagerdala 1:108 då dessa områden har mer en karaktär av naturmark samt att den inte är anlagt och därför inte kräver skötsel.
 • BOSTAD upptar nu hela Fagerdala 1:59.
 • Mindre justeringar av plankartan med användningar och gränser för att stämma överens med verkligheten.
 • Vändplaner vid Fagerdala 1:84 och Fagerdala 1:70 har justerats i plankartan, kvarters-mark har ändrats till allmän plats GATA.
 • Delar av Fagerdala 1:108 har ändrats från GATA till NATUR och NATUR till GATA.
 • Justering i planbeskrivningen berörande förvaltning av allmän plats NATUR över
  Fagerdala 1:59.
 • Planbestämmelse om lägsta grundläggningsnivå har lagts till i plankartan.

Bakgrund

Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en omvandling från fritidshusområde till åretruntbebyggelse kan ske. Kommunala vatten- och spillvattenledningar (VA) byggs ut. Dagvattenhanteringen ingår inte i kommunens åtaganden. Allmänna platser kommer ha enskild huvudman i enlighet med riktlinjerna i översiktsplanen.

I planarbetet kommer frågor om byggrätt och byggnadsutformning att prövas. Vägmark ska planläggas så att viss breddning, anordnande av utökade vändplaner och andra ombyggnad möjliggörs. Bland annat ställer avfallshanteringen särskilda krav på vägar och vändplatser. Befintliga fördelningen mellan bostadsfastigheter och grönstruktur behålls. Hantering av dagvatten ska utredas. Områdets fastighetsindelning planeras bevaras. Strandskyddade områden på privata bostadsfastigheter ska ses över.

En förprojektering som redovisar förslag till det kommunala VA-nätets utformning och eventuellt behov av pumpstationer kommer att tas fram parallellt med planarbetet. Ledningsnätet kommer så långt möjligt att förläggas i befintliga vägar inom området.

Planhandlingar

Uppstart av planarbete

Granskningshandlingar

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Stefan Khoo via mejl stefan.khoo@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.