PFO N1, Näverängsvägen

Huvudsyftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och att förbereda utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten i området.

Näverängsvägen

Syfte med planarbetet

Detaljplanen anger riktlinjer för bebyggelseutvecklingen samt underlättar utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten. Planen säkrar även mark för vägområden, gång- och cykelvägar samt naturområden. I planarbetet utreds också om delar av grönområden, dagvattenanläggningar och vägar i området kan planläggas med kommunen som huvudman.

Status i planarbetet

Tidplan

Startskede: Q1 2015

Samråd: Q1 2024

Granskning: Q4 2024

Antagande: Q2 2025

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna för utökat förfarande.

Bakgrund

Hela Värmdö kommun har genomgått stora förändringar under senare år då Stockholms-regionen vuxit. Inflyttningen till Värmdö har till stor del skett genom att fritidshus bebos
under större del av året. I Värmdö kommun kallas dessa områden för prioriterade förändringsområden (PFO).

Till skillnad från ett typiskt förändringsområde har många fastigheter inom Näverängsområdet redan från början varit tänkta för permanent boende i ett villasamhälle. Området med sitt centrala läge är trots detta inte planlagt. Kommunalt vatten och avlopp är inte heller utbyggt
till alla fastigheter. Detta gör att planområdet på många sätt innehåller samma frågeställningar som förändringsområdena varför det pekats ut som ett sådant i översiktsplanen.

Länk till översiktsplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föregående planförslag

Ett tidigare förslag till detaljplan för Näverängsvägen upphävdes i mark- och miljödomstolen den 6 september 2013. Motiven till upphävandet var att det saknades särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap för allmän plats inom detaljplaneområdet. Nuvarande planarbete inleddes med ett start-PM som antogs av kommunstyrelsens planutskott (KSPU) i februari 2015. Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende, förbereda utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten och lösa huvudmannaskapsfrågan.

Planhandlingar


Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Emma Toth via mejl emma.toth@varmdo.se,
projektledare Yvonne Karlsson via mejl yvonne.karlsson@varmdo.se eller
via servicecenter 08-570 470 00.