PFO Herrviksnäs delområde S3

Herrviksnäs är i Värmdös översiktsplan från 2003, tillsammans med Strömma och Värmdövik, utpekat som ett av kommunens så kallade prioriterat förändringsområde (PFO).

Kartbild Herrviksnäs S3


Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samt att underlätta för utbyggande av kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS)

Läs mer här om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Status i planarbetet

Pil mellan samråd och utställning

Kommunfullmäktiges antagandebeslut 2020-06-17 har blivit upphävd av mark- och miljödomstolen 2021-01-26. Värmdö kommun undersöker på vilket sätt detaljplanearbetet ska fortsätta.

 

Planhandlingar PFO S3 Herrviksnäs

Antagandehandlingar 2020

Förnyad utställning (omgång 3)

Antagandehandlingar 2018

Förnyad utställning (omgång 2)

Utställningshandlingar

Samrådshandlingar

Programhandlingar


Uppstart av planarbete

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena

Det finns två broschyrer framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad , 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Herrviksnäs på Värmdölandet är ett av kommunens prioriterade förändringsområden som fanns redovisade redan i kommunens översiktsplan från 2003. I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som förändringsområde som ska färdigställas inom snar framtid. Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS) byggs ut.

För området Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2005 (Program för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, Fördjupning av översiktsplanen). Programmet, som upprättades efter kommunens översiktsplan från 2003, kommer inte att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet inom området eftersom kommunen fått en ny översiktsplan (2011) med nya intentioner som programmet inte följer till fullo. Vissa kvaliteter ur programmet så som ökad byggrätt och högre standard på vägarna kommer dock att ses över i planarbetet.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Rick Hoogduyn, rick.hoogduyn@varmdo.se, 08-570 470 00.