PFO Herrviksnäs delområde S3

Herrviksnäs är i Värmdös översiktsplan från 2003, tillsammans med Strömma och Värmdövik, utpekat som ett av kommunens så kallade prioriterat förändringsområde (PFO).

Kartbild Herrviksnäs S3


Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samt att underlätta för utbyggande av kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS)

Läs mer här om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Status i planarbetet

Pil mellan samråd och utställning

Omtag av utställningen 2020-02-18 - 2020-03-09

Detaljplaneförslaget för PFO Herrviksnäs delområde S3 antogs av kommunfullmäktiga den 25 april 2018. Antagandet har sedan blivit överklagat och ärendet lämnades över till mark- och miljödomstolen för överprövning. Den 30 april 2019 upphävde mark- och miljödomstolen Värmdö kommuns beslut att anta detaljplanen för PFO Herrviksnäs delområde S3. Ärendet har sedan överklagats till mark- och miljööverdomstolen, som avvisade överklagandet den 9 september 2019. Mark-och miljödomstolen domsbeslut kvarstår således. Värmdö kommun har valt att revidera detaljplaneförslaget som nu ställs ut på utställning omgång 3.

 

Planhandlingar PFO S3 Herrviksnäs

Förnyad utställning (omgång 3)

Antagandehandlingar

Förnyad utställning (omgång 2)

Utställningshandlingar

Samrådshandlingar

Programhandlingar


Uppstart av planarbete

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena

Det finns två broschyrer framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Bakgrund

Herrviksnäs på Värmdölandet är ett av kommunens prioriterade förändringsområden som fanns redovisade redan i kommunens översiktsplan från 2003. I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som förändringsområde som ska färdigställas inom snar framtid. Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS) byggs ut.

För området Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2005 (Program för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, Fördjupning av översiktsplanen). Programmet, som upprättades efter kommunens översiktsplan från 2003, kommer inte att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet inom området eftersom kommunen fått en ny översiktsplan (2011) med nya intentioner som programmet inte följer till fullo. Vissa kvaliteter ur programmet så som ökad byggrätt och högre standard på vägarna kommer dock att ses över i planarbetet.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Rick Hoogduyn, rick.hoogduyn@varmdo.se, 08-570 470 00.