PFO S3, Herrviksnäs

Herrviksnäs är i Värmdös översiktsplan från 2003, tillsammans med Strömma och Värmdövik, utpekat som ett av kommunens så kallade prioriterat förändringsområde (PFO).

Kartbild Herrviksnäs S3


Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samt att underlätta för utbyggande av kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS)

Läs mer här om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Status i planarbetet

Pil mellan samråd och utställning

 

Planhandlingar PFO S3 Herrviksnäs


Antagandehandlingar

Förnyad utställning

Utställningshandlingar

Samrådshandlingar

Programhandlingar


Uppstart av planarbete

Mark- och miljödomstolen beslutade den 30 april 2019 att upphäva kommunens antagandebeslut. Domstolen ansåg att en av detaljplanens bestämmelser inte uppfyllde kraven på tydlighet. Syftet med bestämmelsen var att hantera befintliga byggnader som på något sätt inte överensstämde med detaljplanens generella bestämmelser.

Mark- och miljödomstolen upphäver Värmdö kommuns beslut den 25 april 2018 i ärende nr 15KS/8 att anta detaljplan för Herrviksnäs, delområde S3. Vill ni ta del av domslutet kan ni begära ut den från kommunen på varmdo.kommun@varmdo.se

Värmdö kommun har valt att inte överklaga domstolens beslut och kommer att revidera detaljplaneförslaget och genomföra en ny utställning samt nytt antagande. Ett informationsbrev angående revideringen skickas ut till samtliga fastighetsägaren inom planområdet. Omtag av utställningen förväntas genomföras Q1 2020.

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena

Det finns två broschyrer framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Bakgrund

Herrviksnäs på Värmdölandet är ett av kommunens prioriterade förändringsområden som fanns redovisade redan i kommunens översiktsplan från 2003. I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som förändringsområde som ska färdigställas inom snar framtid. Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS) byggs ut.

För området Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2005 (Program för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, Fördjupning av översiktsplanen). Programmet, som upprättades efter kommunens översiktsplan från 2003, kommer inte att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet inom området eftersom kommunen fått en ny översiktsplan (2011) med nya intentioner som programmet inte följer till fullo. Vissa kvaliteter ur programmet så som ökad byggrätt och högre standard på vägarna kommer dock att ses över i planarbetet.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Rick Hoogduyn via mejl rick.hoogduyn@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.