PFO S5 Lillströmsudd, Hästhagsudd och Gamla Fågelbrovägen

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samtidigt som kommunalt vatten och spillvatten byggs ut.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan granskning och antagen

 

Tidplan

Samrådet pågick under perioden 2019-01-15 – 2019-02-11.
Samrådsyttrande besvaras i samband med granskningen.
Kompletterande utredningar pågår.
Granskningen pågick under perioden 2021-05-04 – 2021-06-02.
Antagande förväntas ske Q3 2021.

Information

Fördjupad utredning gällande habitatområden för hasselsnok pågår.

Med anledning av pågående planarbete så pågår inventering av potentiella habitatområden
för hasselsnok. Inventeringen utförs av Ekologigruppen på uppdrag av Värmdö kommun under slutet av vecka 28 och hela vecka 29 med eventuellt återbesök under augusti månad.

Inventeringen kommer delvis att ske på tomtmark.

Planhandlingar PFO S5 Strömma


Granskningshandlingar

Samrådshandlingar


Uppstart av planarbete

Bakgrund

Fastigheterna som ligger inom Strömma S5 är ett av kommunens prioriterade förändringsområden som fanns redovisade redan i kommunens översiktsplan från 2003. I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som förändringsområde som ska färdigställas inom snar framtid. Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS) byggs ut.

För området Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2005 (Program för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, Fördjupning av översiktsplanen). Programmet, som upprättades efter kommunens översiktsplan från 2003, kommer inte att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet inom området eftersom kommunen fått en ny översiktsplan (2011) med nya intentioner som programmet inte följer till fullo. Vissa kvaliteter ur programmet så som ökad byggrätt och högre standard på vägarna kommer dock att ses över i planarbetet.

Kontakta handläggare

Kontakta planarkitekt Anna Fredriksson via mejl anna.fredriksson@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.