PFO S6, Herrvikstomten och Strömmadal

Syftet med planarbetet är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av området ska ske när kommunalt vatten och avlopp byggs ut

Kartbild PFO S6, Strömma

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Tidplan

Samrådet pågick under perioden 2018-08-21 – 2018-09-18.

Granskningsutställning är beräknad till slutet av april 2020. Kallelse skickas brevledes till samtliga fastighetsägare.

Granskningen sker digitalt och handlingarna kommer att publiceras nedan.

Granskningshandlingarna kommer också att ställas ut på kommunhuset.

Det är under granskningsperioden som synpunkter kan lämnas antingen digitalt eller via brev. Det är viktigt att synpunkter kommer in i rätt tid (alltså inom tiden för granskningen) för att du som är berörd ska ha möjlighet att överklaga planen.

Antagande förväntas ske Q3 2020.

Planhandlingar PFO Strömma S6

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Bakgrund

Fastigheterna som ligger inom Strömma S6 är ett av kommunens prioriterade förändringsområden som fanns redovisade redan i kommunens översiktsplan från 2003. I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som förändringsområde som ska planläggas inom snar framtid. Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS) byggs ut.

För området Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2005 (Program för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, Fördjupning av översiktsplanen). Programmet, som upprättades efter kommunens översiktsplan från 2003, kommer inte att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet inom området eftersom kommunen fått en ny översiktsplan (2011) med nya intentioner som programmet inte följer till fullo. Vissa kvaliteter ur programmet så som ökad byggrätt och högre standard på vägarna kommer dock att ses över i planarbetet. Detaljplan för Ryttingevägen är en av flera planerade detaljplaner inom Strömma.

Kontakta handläggare

Frågor om detaljplanen besvaras av projektledare Anna Fredriksson och David Johansson via mejl till anna.fredriksson@varmdo.se eller david.johansson1@varmdo.se eller via servicecenter 
08-570 470 00.