Torsby 1:249, del av

Denna föreslagna planändring omfattar återskapandet av ett vägområde i princip lika det i den gamla Byggnadsplan 97.

Dummybild

Blårandigt=Planändring, Röd linje=Detaljplan 184, Blå linje=Byggnadsplan BP97 (gäller utanför D184). Bilden är klickbar.

En sedan länge befintlig väg, som löper parallellt med Värmdövägen   återfår genom planändringen sitt planstöd, ett vägområde i detaljplan. I norr är det området kring Strålvägen och i söder Torsby Ekväg med anslutande allmän platsmark och busshållplats. Syftet är att säkerställa god funktion för lokal trafik inom området i stort, inte minst gång- och cykeltrafik. Betydelsen för barn är speciellt tydlig.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan granskning och antagen

Planarbetet befinner sig mellan granskning och antagen. Granskning pågick mellan 2019-09-18-2019-10-09.

Planhandlingar Torsby 1:249


Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av Axel Sirén axel.siren@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.