Torsby 1:342 Dragudden

Området ligger i Torsby.

Illustration Torsby 1:342 Dragudden

Status i planarbetet

Upphävd detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt detaljplanen för Torsby 1:342 Dragudden 
2019-03-19.

Handlingar upphävd detaljplan i mark- och miljööverdomstolen

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Övriga utredningar

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av tf planchef Andreas Dahlberg, andreas.dahlberg@varmdo.se, 08-570 470 00.