Torsby 1:342 Dragudden

Området ligger i Torsby.

Illustration Torsby 1:342 Dragudden

Status i planarbetet

Upphävd detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt detaljplanen för Torsby 1:342 Dragudden 2019-03-19.

Handlingar upphävd detaljplan i mark- och miljööverdomstolen

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Övriga utredningar

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Helena Gåije via mejl helena.gaije@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.