Planprocessen

 

En detaljplan styr hur mark- och vattenområden ska bevaras eller förändras, vad som får byggas och hur. En detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir lovhanteringen enklare.

Planansökan och planbesked

En detaljplan kan initieras av en ansökan om planbesked från markägare eller exploatörer. Kommunen kan också på eget initiativ inleda en planprocess, till exempel vid behov av en ny skola eller en ny väg. När en ansökan om planläggning kommit in till planavdelningen görs en bedömning om ansökan stämmer med kommunens översiktsplan och andra allmänna intressen. Mer information finns under Begära planbesked längre ner på sidan.

Planprocessen

Vid planläggning kan man använda antingen utökat eller standardförfarande. Vid utökat planförfarande är de skeden som ingår i planprocessen mer omfattande än vid standardförfarande. Standardförfarande kan användas om planförslaget är förenligt med översiktsplanen, saknar intresse för allmänheten, och/eller om planen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. När ett initiativ till planläggning är av större betydelse och omfattning eller när en detaljplan inte har stöd i kommunens översiktsplan kan ett planprogram behövas tas fram. Läs mer på Boverkets hemsida.

Till Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Planprocessen (utökat planförfarande)

Planprocessen

Klicka för att förstora bilden


Så kan du påverka

De kommunala besluten om samhällsutvecklingen och hur bebyggelsen ska utformas berör många av oss. Du som är berörd av en plan har alltid möjlighet att lämna synpunkter innan den börjar gälla. Du behöver inte vara direkt sakägare för att ha åsikter om en ny detaljplan. Du kan vara bostadsrättsinnehavare, hyresgäst, representera en förening eller myndighet som har väsentligt intresse av förslaget.

Värmdö kommun kungör enligt nedan

I planprocessen vad gäller den nuvarande plan- och bygglagen (PBL) så ska det kungöras inför samråd.

Vad gäller den gamla plan- och bygglagen (PBL) ska det kungöras inför granskning.

Kungörelse sker i lokaltidningen Nacka Värmdö Posten och DN och på

Kommunens digitala anslagstavla Länk till annan webbplats.

Begära planbesked

Första länken i processen mot ny detaljplan är ett planbesked. Har du intresse av att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan du ansöka om det hos kommunstyrelsen.

Det kan vara aktuellt om du planerar vidta en åtgärd som kommer att påverka områdets karaktär, till exempel en ny byggnad eller ny bebyggelse i större omfattning. Ofta är det exploatörer och byggföretag som ansöker om planbesked.

De dokument som vanligtvis ska bifogas en sådan ansökan är:

  • en karta som visar ditt förslag till förändring (obligatorisk)
  • en beskrivning av förslagets huvudsakliga ändamål
  • en beskrivning av de byggnader som planen omfattar

Alla handlingar ska vara utförda så att de kan skannas. När din ansökan är komplett behandlas den av kommunen inom fyra månader. Av planbeskedet får du veta om kommunen kan påbörja ett planläggningsarbete och när detaljplanen beräknas vara färdig.

Avgift

Vid ansökan om planbesked tas en avgift ut. För en enkel åtgärd som planändring för nybyggnad av bostadshus och ändrad markanvändning brukar avgiften ligga under 10 000 kronor. För en stor åtgärd som ett nytt bostadsområde blir avgiften högre, eftersom kommunen måste lägga ned ett större arbete på att bedöma förutsättningarna. Det kan röra sig om 30 000 kronor eller mer. Avgiften baseras på prisbasbeloppet och tas ut både vid positiva och negativa planbeslut. Kontakta handläggare på planavdelningen för beräkning av avgift för ditt ärende antingen via mejl till varmdo.samhallsbygg@varmdo.se eller via servicecenter
08-570 470 00.

Ett planbesked är ingen garanti för att en detaljplan kommer att upprättas men ger intressenten möjlighet att få sin fråga besvarad.

Ansöka om planbesked - blankett , 99.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om planbesked , 167.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Plantaxa 2021 , 228.6 kB, öppnas i nytt fönster.