Planprocessen

En detaljplan styr hur mark- och vattenområden ska bevaras eller förändras, vad som får byggas och hur. En detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir lovhanteringen enklare.

Planansökan och planbesked

En detaljplan kan initieras av en ansökan om planbesked från markägare eller exploatörer. Kommunen kan också på eget initiativ inleda en planprocess, till exempel vid behov av en ny skola eller en ny väg. När en ansökan om planläggning kommit in till planavdelningen görs en bedömning av om ansökan stämmer med kommunens översiktsplan och andra allmänna intressen. Mer information finns under länken Begära planbesked.

Planprocessen

Vid planläggning kan man använda antingen utökat eller standardförfarande. Vid utökat planförfarande är de skeden som ingår i planprocessen mer omfattande än vid standardförfarande. Standardförfarande kan användas om planförslaget är förenligt med översiktsplanen, saknar intresse för allmänheten, och/eller om planen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. När ett initiativ till planläggning är av större betydelse och omfattning eller när en detaljplan inte har stöd i kommunens översiktsplan kan ett planprogram behövas tas fram. Läs mer på Boverkets hemsida.

Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Planprocessen (utökat planförfarande)

Planprocessen

Klicka för att förstora bilden


Så kan du påverka

De kommunala besluten om samhällsutvecklingen och hur bebyggelsen ska utformas berör många av oss. Du som är berörd av en plan har alltid möjlighet att lämna synpunkter innan den börjar gälla. Du behöver inte vara direkt sakägare för att ha åsikter om en ny detaljplan. Du kan vara bostadsrättsinnehavare, hyresgäst, representera en förening eller myndighet som har väsentligt intresse av förslaget.

Värmdö kommun kungör enligt nedan

I planprocessen vad gäller den nuvarande plan- och bygglagen (PBL) så ska det kungöras inför Samråd.

Vad gäller den gamla plan- och bygglagen (PBL) ska det kungöras inför Granskning.

Kungörelse sker i lokaltidningen Nacka Värmdö Posten och DN och på kommunens anslagstavlalänk till annan webbplats.