Gustavsberg 1:433 m.fl. Ekobacken planprogram

Syftet med planprogrammet är att ge mål och utgångspunkter inför kommande detaljplanering.

Planprogrammets preliminära avgränsning inom den bruna linjen.

Planprogramsarbetet har initierats av Värmdö kommun. Kommunen åtar sig att upprätta planprogram för att utreda och föreslå förändringar i det aktuella planprogramsområdet. Planprogrammet ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete. En viktig del av programarbetet är att hålla ett programsamråd med intressenter, boende och allmänheten som kan lämna synpunkter på programförslaget. Programsamrådet planeras att hållas under hösten 2018. Planprogrammet förväntas godkännas under andra kvartalet 2019.

Syftet med planprogrammet är att ta fram ett förslag för markanvändning och samråda med intressenter och parter för området. Inriktning för arbetet är att sammanföra strategiska värden för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. En preliminär avgränsning av planprogramsområdet tas fram, men kommer att preciseras vidare under planprogramsarbetet.

Status i planarbetet

Pil program start - program - antagen


Vilande planarbete

Planarbetet är för närvarande vilande.

Planhandlingar

Uppstart av planarbete

Syfte och bakgrund

Programarbetet utgår från kommunens utökade behov av översyn av området samt att lokalisera vart idrottshallar inom Gustavsberg skulle kunna flytta. Den översiktliga planeringen inom Gustavsberg avser att flytta idrottsområdet från centrum, och Ekobacken har pekats ut som möjlig plats. Bakgrund till uppstart av planprogrammet är också två planansökningar för fastighet Gustavsberg 1:7, dels från JM AB för nya bostäder och JM entreprenad för en utökning av småindustri och kontorsverksamhet. Dessa ansökningar ska samordnas med det övergripande behov som finns inom kommunen och förslag på utveckling och förbättringar inom programområdet Ekobacken.

Syftet med programarbetet är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med erfarenheter och synpunkter från myndigheter, fastighetsägare, boende och andra berörda inför fortsatt detaljplanering. Synpunkterna sammanfattas och bemöts i en samrådsredogörelse. Programområdet omfattar mark från Gustavsbergsvägen, via Leveransvägen och innefattar Idrottsvägens södra sträckning. Planprogrammet kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner som enskilt och tillsammans kan innebära betydande miljöpåverkan. Planprogrammet kommer att lyfta platsens nuläge, programförslaget och konsekvenser för detta. Den övergripande inriktningen för programarbetet är att skapa plats och förbättrade sammanhang för tätorten Gustavsbergs växande behov. Stadsutvecklingen ska bedrivas med utgångspunkt från ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Om planprogram

Ett planprogram är ett dokument som tas fram innan arbetet med de juridiskt bindande detaljplanerna påbörjas. Planprogrammet utgår från kommunens översiktsplan, övergripande strategiska dokument och ska ange kommunens viljeinriktning för området.

Under programsamrådet ges möjlighet för fastighetsägare, närboende, remissinstanser och andra berörda att lämna synpunkter på programförslaget. Efter programsamrådet bearbetas programförslaget och kommer därefter att antas av Värmdö kommun. När programmet har antagits kommer det att ligga till grund för fortsatt detaljplaneläggning och byggnation.

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta tf planchef Andreas Dahlberg via mejl andreas.dahlberg@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.