Prioriterade förändringsområden (PFO)

När fler väljer att bosätta sig permanent i fritidshus leder det till att vattenåtgång och belastning på avloppsanläggningar ökar, trafiken ökar, behovet av barnomsorg, skolor och äldreomsorg ökar. Men också efterfrågan på ett bättre boende ökar. 

Kartbild prioriterade förändringsområden.

Prioriterade förändringsområden i Värmdö kommun. Kartan visar genomförda, pågående och framtida förändringsområden. Mörkblå områden är sedan tidigare prioriterade i kommunens översiktsplan. Klicka på bilden för att förstora den.

Det är då dags att planera området för helårsboende med kommunalt vatten och avlopp (VA) och större byggrätter.

Kommunen arbetar med att underlätta omvandlingen av fritidshus till permanentboende i väl belägna förändringsområden med en stor andel permanent boende. Områden i kommunens periferi, som inte planeras att få kommunalt vatten och avlopp, lämpar sig även i fortsättningen bäst för fritidsboende med enskilda vatten- och avloppslösningar.

I de områden som omvandlas strävar kommunen efter att behålla karaktären med gröna tomter och ett enkelt vägnät samt att undvika att bebyggelsen förtätas genom avstyckning.

Till kommunens webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planavgift

Inom så kallade prioriterade förändringsområden (PFO), där kommunen successivt bygger ut vatten- och avloppsnätet och ökar byggrätter i detaljplaner för att underlätta permanentbosättning, tar kommunen alltid ut plankostnaderna med planavgift som bestäms enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa. Planavgiften täcker en större del av de av kommunen tidigare nedlagda kostnaderna för planarbetet och är liksom bygglovavgiften proportionerlig till den ansökta åtgärdens storlek.

Förändringsområden där planarbete och/eller VA-utbyggnad pågår 2020

Planarbete eller VA-utbyggnad pågår i dessa områden med stöd av kommunens översiktsplan 2012–2030. Dessa områden bedöms kunna anslutas till kommunalt vatten och avlopp under de närmaste åren.

Pågående PFO-planer 2020

Ny prioritering av förändringsområden 2018 (beslut)

Karta 2_PFO_prioritering

Framtida förändringsområden i Värmdö kommun enligt beslut i KSPU 2018. Kartan visar inom vilka tidsintervall som kommunen planerar att påbörja planläggning och VA-utbyggnad. Klicka på bilden för att förstora den


Kommunstyrelsens planutskott (KSPU) beslutade den 22 mars 2018 om en ny prioritering av kommunens förändringsområden.

Beslutet innebär att kommunen pekar ut fler områden för planläggning både före och efter år 2025. Några centralt belägna områden med hög permanentningsgrad och stora VA-problem kommer att tidigareläggas för planläggning och VA-utbyggnad. Beslutet innebär också att fler områden som idag är planlagda med en begränsad byggrätt (s.k. 60/40-områden) kommer att tidigareläggas för planläggning med större byggrätt och med kommunalt VA.

Tidigare beslutade förändringsområden (PFO-områden) på längre avstånd från Gustavsberg kan då behöva vänta längre på planläggning och VA-utbyggnad.

Det angivna startåret för varje område ska uppfattas som ett inriktningsbeslut. Den slutliga prioriteringen av startordningen och avgränsningen av planarbetet i varje område sker inför starten av planarbetet i ett så kallat start-PM.

Den tidigare prioriteringen av kommunens förändringsområden gjordes i kommunens översiktsplan 2012.

Förändringsområden där planarbete bedöms kunna påbörjas senast 2020

Kartbild PFO 2018,2019,2020

Förändringsområden där planarbete och VA-utbyggnad bedöms kunna påbörjas 2018, 2019 eller 2020. Klicka för att förstora bilden.

Områden där kommunstyrelsens planutskott (KSPU) den 22 mars 2018 beslutade om en ny prioritering: På Ingarö: Näsudden–Ingarö varv, Fågelvik–Nykvarn, Hedvigsberg, Fagerholm. Vid Gustavsberg: Räknäs-Aspvik. Planarbete och VA-utbyggnad i dessa områden kommer i huvudsak att pågå under åren 2018–2025.

Förändringsområden där planarbete bedöms kunna påbörjas senast 2020

  • PFO I9 Hedvigsberg
  • PFO I10 Fagerholm
  • PFO Räknäs–Aspvik

Förändringsområden där planarbete bedöms kunna påbörjas 2021 till 2025

Karta PFO-områden

Förändringsområden där planarbete och VA-utbyggnad bedöms kunna påbörjas mellan 2021 och 2025. Klicka för att förstora bilden.

Områden där kommunstyrelsens planutskott (KSPU) den 22 mars 2018 beslutade om en ny prioritering: Johannesdal Ingarö, Lillängen vid Beatelund, Mörtviken Ingarö och Ramsdalen Ingarö.

Planarbete och VA-utbyggnad i dessa områden kommer i huvudsak att pågå under åren 2021–2030.

Förändringsområden där planarbete bedöms kunna påbörjas mellan 2021 och 2025 

Förändringsområden där planarbete bedöms kunna påbörjas efter 2025

Karta PFO-områden

Förändringsområden där planarbete och VA-utbyggnad bedöms kunna påbörjas efter 2025. Klicka för att förstora bilden.

Områden där kommunstyrelsens planutskott (KSPU) den 22 mars 2018 beslutade om en ny prioritering: Hässelmara och Barnvik på Fågelbrolandet, Stadsvall–Sandviken på Värmdö, Lillängsdal–Forsvik på Ingarö, Ramsdal vid Skärmarö, Kungsängen vid Skärmarö samt Vänderby–Baldersnäs på Ingarö.

Planarbete och VA-utbyggnad i dessa områden kommer i huvudsak att pågå under åren 2025–2035.

Förändringsområden där planarbete bedöms kunna påbörjas efter 2025

  • PFO Hässelmara, Barnvik, Fågelbrolandet
  • PFO Stadsvall–Sandviken, Värmdö
  • PFO Lillängsdal–Forsvik, Ingarö
  • PFO Ramsdal, Skärmarö
  • PFO Kungsängen, Skärmarö
  • PFO Vänderby–Baldersnäs, Ingarö

PFO-broschyrer

Det finns två broschyrer framtagna där du kan läsa mera om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2)

PFO-broschyr del 1 - Planering

PFO-broschyr del 2 - Utbyggnad

Kartor

Karta 1 PFO planläge

Karta 2 PFO prioritering

Karta över PFO-områden

Kontakta handläggare

PFO-områden: Sten Hammar, sten.hammar@varmdo.se, Julia Karlsson, julia.karlsson@varmdo.se

VA-utbyggnad: Mikael Carlsson, mikael.carlsson@varmdo.se

Telefon via servicecenter 08-570 470 00.