Prioriterade förändringsområden (PFO)

När fler väljer att bosätta sig permanent i fritidshus leder det till att vattenåtgång och belastning på avloppsanläggningar ökar, trafiken ökar, behovet av barnomsorg, skolor och äldreomsorg ökar. Men också efterfrågan på ett bättre boende ökar.

De prioriterade förändringsområdena. Kartbild.

Det är då dags att planera området för helårsboende med kommunalt vatten och avlopp (VA) och större byggrätter.

Kommunen arbetar med att underlätta omvandlingen av fritidshus till permanentboende i centralt belägna förändringsområden med en stor andel permanent boende. Områden i kommunens periferi, som inte planeras att få kommunalt vatten och avlopp, lämpar sig även i fortsättningen bäst för fritidsboende med enskilda vatten- och avloppslösningar.

I de områden som omvandlas strävar kommunen efter att behålla karaktären med gröna tomter och ett enkelt vägnät samt att undvika att bebyggelsen förtätas genom avstyckning.

Planavgift

Inom så kallade prioriterade förändringsområden (PFO), där kommunen successivt bygger ut vatten- och avloppsnätet och ökar byggrätter i detaljplaner för att underlätta permanent-bosättning, tar kommunen alltid ut plankostnaderna med planavgift som bestäms enligt en
av kommunfullmäktige fastställd taxa. Planavgiften täcker en större del av de av kommunen tidigare nedlagda kostnaderna för planarbetet och är liksom bygglovavgiften proportionerlig till den ansökta åtgärdens storlek.

Plantaxa 2024 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Plantaxa 2023 , 619.9 kB.

För mer information kring kommande PFO planer hänvisar vi till Värmdö kommuns översiktsplan.

Översiktsplan för Värmdö kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för planbestämmelser

Kommunstyrelsens planutskott beslutade 2021-02-09 om nya riktlinjer för vilka planbestämmelser som ska tillämpas inom kommunens förändringsområden.

Här sammanfattas de bestämmelser om tillåten byggnadsarea med mera som föreslås tillämpas vid planläggning i dessa områden. Syftet är att skapa tydlighet för de sakägare som omfattas av en detaljplaneprocess och skapa en ram som förhåller sig till de övergripande riktlinjerna i kommunens översiktsplan.

(Fullständiga tabeller med föreslagna planbestämmelser finns på sid 11 och 12 i den bilagda utredningen).

Planbestämmelser som bör tillämpas i PFO-områden

 • Fastighetsstrukturen bevaras. Bestämmelsen anpassas till befintliga arealer.
 • Endast friliggande enbostadshus.
 • Största tillåtna byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnad är 180 m2.
 • Största tillåtna bruttoarea (BTA) för huvudbyggnad är 240 m2.
 • Komplementbyggnad får ej inredas som bostadshus.
 • Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 9,0 meter.
 • Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4,0 meter.

Planbestämmelser som kan tillämpas efter förutsättningar
i respektive område

 • Största tillåtna taklutning.
 • Källare får inte finnas.
 • Kulturmiljö, varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelser.
 • Dagvatten: Högst xx procent av fastigheten får hårdgöras (regleras från fall till fall).
 • Trädfällningsförbud eller marklov för trädfällning.

PFO-broschyrer

Det finns två broschyrer framtagna där du kan läsa mera om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2)

PFO-broschyr del 1 - Planering , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

PFO-broschyr del 2 - Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggare

PFO-områden: Rick Hoogduyn via mejl rick.hoogduyn@varmdo.se

VA-utbyggnad: Denis van Moeffaert via mejl denis.vanmoeffaert@varmdo.se

Telefon via servicecenter 08-570 470 00.

Relaterad information

Hitta pågående detaljplaner i webbkartan

Till kommunens webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.