Vattenplan


Nu pågår arbetet med kommunens första vattenplan – en handlingsplan för god vattenstatus.

Sveriges kommuner, statliga myndigheter, länsstyrelser och regioner ansvarar för att vidta åtgärder för att uppfylla miljökvalitetsnormer för vatten, i vattendrag, sjöar, kustvatten och grundvatten. Värmdö kommun ska genomföra åtgärder i enlighet med Åtgärdsprogram för vatten 2022-2027, Norra Östersjöns vattendistrikt.

Nu pågår arbetet med kommunens första Vattenplan, en handlingsplan för god vattenstatus, i enlighet med Åtgärdsprogram för vatten 2022-2027, Norra Östersjöns vattendistrikt och lokala behov för Värmdö kommun.

Vi jobbar nu med en Vattenplan

I vår kommun finns olika intressen och verksamheter som påverkar vår vattenmiljö. Även händelser utanför kommunens gränser och historiska aktiviteter har betydelse för vattenkvaliteten. Vatten känner inga gränser, varför det är viktigt att vi arbetar gemensamt och på avrinningsområdesnivå för att förbättra kvaliteten. Kommunens kustvatten, sjöar, vattendrag och grundvatten behöver skyddas långsiktigt som en viktig resurs för oss människor och för att upprätthålla ekosystem och biologisk mångfald. Användningen av mark- och vattenområden får inte försvåra möjligheten att uppnå lagstiftade miljökvalitetsnormer för vatten.

Vattenplanen ska ge en samlad bild av kommunens strategiska arbete och planerade åtgärder. Den ska också ge vägledning i hur kommunen ska organisera sig, styra och följa upp arbetet för att verkställa en verksamhetsövergripande planering, fatta beslut och finansiera åtgärder för att förbättra statusen i våra vattenförekomster, yt- och grundvatten. Den visar också hur kommunen ska samverka med andra aktörer och stötta i arbetet med att genomföra fysiska åtgärder när kommunen inte äger marken, eller där vi delar vatten med andra kommuner och markägare.

Genom att arbeta för en verksamhetsövergripande vattenplanering utifrån ett helhetsperspektiv ska möjligheten för att förbättra kvaliteten på kommunens vatten säkerställas. En effektiv användning av kommunens resurser ska uppnås genom att rätt åtgärd vidtas på rätt ställe och att synergier avseende kostnader och mångfunktionalitet uppnås.

Process

Process för vattenplan

Kommunen har med början våren 2022, arbetat med en förstudie, ett internt arbete för att identifiera och definiera behovet av stöd och åtgärder för att uppnå och genomföra åtgärder för förbättrad vattenstatus, säkra fiske- och badvatten samt kommunens dricksvatten.

Under 2022 och början på 2023 arbetar Värmdö kommun fram en samrådshandling, ett första förslag på Vattenplan. Vattenplanen kommer att samrådas med berörda inom kommunorganisationen, grannkommuner och berörda aktörer.

Information om arbetet kommer att publiceras löpande. Målet är att planen ska antas under mitten av 2023.

Kontakt

Har du frågor kring arbetet med Vattenplan?
Kontakta projektledare och vattenstrateg Jenni Brink Bylund, jenni.bylund@varmdo.se