Skevik 1:190, del av

Syftet med detaljplanen är att bebygga befintliga sportplaner inom tomtmark med två nya bostadshus i fem våningar. Planområdet avgränsas mot naturreservatet och naturstigar i Skeviksskogen. Parken skapar en entré mellan stigar och ny gångväg till busshållplats. Platsen är för boende och besökare till uteaktivitet på utegym eller i skogsområden i anslutning till planområdet.

Planområdet invid Björnskogsvägen markerat i rött

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning


Samråd av detaljplanen pågick mellan 2020-05-12 – 2020-06-08.

Bakgrund

Det aktuella detaljplaneområdet nyttjas idag som grusad idrottsplan, markparkering och lekgård. I direkt anslutning till det föreslagna detaljplaneområdets västra gräns och inom det föreslagna detaljplaneområdet finns en befintlig gång- och cykelväg som idag utgör entré till Skeviks naturreservat.

Förslaget omfattar nybyggnad av 2 st flerbostadshus i 2 våningar respektive 4 våningar, totalt cirka 48 enkelsidiga lägenheter. Föreslagen exploatering omfattar också markparkering, cykelparkeringar, anläggande av multisportplan och ett mindre miljöhus/förråd.

Föreslagna bostadsbyggnader föreslås utföras med fasader av infärgade betongelement, balkonger till varje lägenhet och med uteplats för lägenheter i markplan. Förskolegård ska finnas kvar och planläggas för det ändamålet.

Kommunens översiktsplan (ÖP). Gällande ÖP anger bland annat för ny bostadsbebyggelse att den ska tillkomma i centrumnära lägen där det finns tillgång på kollektivtrafik, kommunal och kommersiell service.

Vid senare samrådsperiod skickas information om detaljplanen ut till fastighetsägare inom området och angränsande till planområdet. Information skickas även till länsstyrelsen och andra myndigheter, kommunen, organisationer och föreningar. Uppdaterad information om planarbetet återfinns på denna sida.

Planhandlingar Gustavsberg 1:190

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete


Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Jenny Beijar via mejl jenny.beijar@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.