Talande webbLyssna

Årskurs 6-9

Brunns skola, sommarbild

I årskurs 6-9 utökas möjligheterna och ansvaret för våra elever.

Årskurs 6-9

Som lärare och pedagoger på skolan skall vi:

Skapa lust att lära genom att lägga ribban på rätt nivå för varje elev och tänka att varje elev ska ges möjlighet att nå högsta möjliga betyg när de lämnar oss i år 9. Det kan innebära att de ska utmanas i sina tankar och i sitt arbete eftersom det leder till frågor, engagemang och funderingar. Det i sin tur tror vi genererar intresse och nyfikenhet, som vi anser är grunden för lusten och motivationen att vilja lära. Vi ska arbeta för att ge varje elev redskap för att klara sin kunskapsutveckling under åren hos oss. Vi ska även se till att eleverna känner sig delaktiga i sin skolgång och låta dem successivt ta eget ansvar för sitt arbete, samt uppmuntra och stödja dem med målet att alla elever hos oss ska känna att de duger och lyckas.


Mentor år 6 - 9

Ansvar för elev

  • Att aktivt agera för att stödja elevernas personliga utveckling samt att aktivt arbeta för att åstadkomma ett positivt och demokratiskt klassklimat
  • Att vara särskilt uppmärksam på tendenser till utfrysning, klickbildning och annat slag av mobbning, så att varje enskild elev känner trygghet och arbetsglädje i skolan. Vid behov har mentor enskilda samtal med elever
  • Att se till att eleverna har en jämn arbetsbelastning under veckan/terminen/läsåret
  • Att introducera nya elever i skolan
  • Att informera expeditionen och föräldrar om vilka elever han/hon ansvarar för och sträva efter att få en helhetsbild av dessa elevers totala skolsituation
  • Att eleven kommer iväg på, i skolan obligatoriska gemensamma aktiviteter som skolbio, teater och friluftsdagar
  • Att dokumentera elevernas närvaro i SchoolSoft och vara uppmärksam på antalet frånvarodagar
  • Att inom ramen för arbetslagets uppdrag, som mentor för ett antal elever ha det övergripande ansvaret för dessa elevers skolgång samt kontakterna med hemmet

Samarbete

Mentor samarbetar med hemmet och är ansvarig för informationen till hemmet. Mentor ser till att informera sig om eleven och informera föräldrarna vid oro för elevens situation.

Mentor utvecklar tillsammans med eleverna regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen och samarbetar med hemmen i elevernas fostran genom att klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete.


Mentorstid

En gång i veckan träffar mentorerna sina mentorselever. Mentorstiden ska innehålla en informationsdel samt vid varje tillfälle en del som behandlar ”Normer och värden” Exempel på detta är: ”Handlingsplan mot kränkande behandling” Skolans regler, arbetsro i klassen, trivsel i klassen och skolan, närvaro, kamratstöd, studieteknik, arbetsmiljö - ute och inne, etik och moral, värderingsövningar, elevers inflytande över sitt arbete.

Undervisning

Från förskoleklass till år 9 har eleverna friluftsundervisning. Friluftsaktiviteterna täcker bland annat allemansrätten, första hjälpen, materielvård och allemansrättskunskaper, orientering och att kunna laga mat utomhus på olika sätt. I vårt närområde finns skridskobana, stora grönområden, skog och konstgräs.

Vi vill med hjälp av dessa aktiviteter lära våra elever att klä sig för att vara ute, göra dem trygga i att vistas i skogen eller annan utemiljö och påverka dem så att aktiviteter utomhus blir en positiv vana. Vi tror också att vi kan få våra elever att vara rädda om naturen och värna om dess bevarande.

Arbetslagen organiserade årskursvis vilket möjliggör ämnesövergripande arbete samt att lärarna har en gemensam blick för de gemensamma eleverna. Vanligtvis sker undervisningen i grupper om 20-25 elever men arbetslagen har stor frihet att organisera sitt arbete. Varje årskurs har ett eget hus där även årskursens lärare har sitt arbetsrum och där den större delen av undervisningen äger rum.


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt