Till kommunens startsida
Brunns skola - startsida
Talande webbLyssna

Om vår skola

Bilder från Brunns skola

Klicka på bilden för att förstora.

Brunns skola är en kommunal grundskola från förskoleklass till och med år 9, med tillhörande fritidshem och fritidsklubb.

Skolan ligger i Brunns centrum på Ingarö i Stockholms skärgård. Med sin uppdelning i små enheter upplevs skolan som en liten skola där 680 elever och 100 anställda arbetar tillsammans.

Övergripande friluftsprofil

Med närhet till skog och natur har skolan antagit mottot ”Äventyr, idrott och hälsa ska prägla våra elevers skoltid.” I både undervisning och fritidsverksamhet utnyttjar vi naturens möjligheter till upplevelser, motion och rekreation. I undervisningsplanen finns också aktiviteter som årlig skidresa, skärgårdsvistelse och paddling med övernattning. Skolan har profilval från år 6.

Vad karaktäriserar vår skola?

Med respekt - glädje och delaktighet arbetar vi med ledarskap, trygghet, arbetsro och kunskap. Den pedagogiska verksamheten på Brunns skola arbetar för att optimera elevernas möjligheter att nå högsta betyg. I skolans alla delar fokuseras på de led- och nyckelord som är fast förankrade i det konkreta arbetet gällande undervisning, organisation och elevhälsa. Målet är att ge varje elev förutsättningar och vilja att tänja sina gränser i sin strävan att nå det högsta betyget som för dem är möjligt.

Strategierna har sammanfattats i en målbild där led- och nyckelord återfinns. All skolans personal samt dess elever arbetar i enlighet med i bilden uppställda inriktningar och förhållningssätt. Led- och nyckelorden bearbetas, utvecklas och implementeras i verksamhetens alla fora; konferenser, arbetslagsmöten, ämnesmöten, elevråd, ledningsgruppsmöten m fl .

Vi sätter stort fokus på att förmedla positiva signaler, lyfta goda prestationer och visa upp lyckade verksamhetsresultat. Detta syns i ett enat ansikte utåt när vi ger informationsmöten inför skolval, i mentorsbrev och i information på hemsidan.

Vår värdegrund

Vår verksamhet vilar på vår gemensamma värdegrund som genomsyrar undervisning och skolvardag. Specifikt utrymme för diskussion och reflektion kring värderingar, etik och moral ges t ex på mentorstiden. Skolans trygghetsteam verkar bl a för en lugn och trygg arbetsmiljö, handleder kamratstödjare och implementerar handlingsplanen mot kränkande behandling, både i elev- och vuxengrupp. Ordningsregler med tillhörande konsekvensbeskrivning har diskuterats i personalgruppen, klasserna, i elevrådet och i föräldramöten.

Mål och resultatuppföljning

För samtliga klasser på Brunns skola genomförs resultatuppföljningskonferenser (RUK) där skolledning och undervisande lärare samlas kring elevernas kunskapsmål och arbete. Enskilda elever får, då det råder obalans mellan mål och uppfyllelse, tillsammans med sina föräldrar möta skolledare, kurator, skolsköterska och mentor i ett EHS (elevhälsosamtal) där åtgärdsprogram diskuteras, följs upp och utvärderas. Elevhälsoteamet som utgörs av rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, SYV möts i EHM (elevhälsomöte) och arbetar med frågor som rör våra elever som har behov av olika slags stödinsatser. Skolan har också en plan för systematisk kunskapsuppföljning (se bilaga).

I syfte att ge eleverna förutsättningar att uppfylla kunskapskraven arbetar pedagogerna för att synliggöra målen för ämnesområdena. Pedagogiska planeringar finns för varje moment i ämnet i det kommungemensamma dokumentationssystemet SchoolSoft. Eleverna ges möjlighet att reflektera och diskutera kunskapsmålen inför och efter varje arbetsområde. Vi använder oss av relevant begreppsförståelse för varje moment. I enlighet med läroplanen tillämpas formativ bedömning ex genom ämnesövergripande projekt, kontinuerlig återkoppling och bedömning, processfokus och enskild handledning.

En modern, digitaliserad skola

Från årskurs 4 har varje elev en egen dator, i F-3 finns iPads 1:2. Vi använder oss framgångsrikt av digitala verktyg, IKT. Våra IKT - inspiratörer utvecklar ständigt effektiva metoder och delar dessa vid återkommande seminarier. Eleverna är vana att kommunicera och arbeta i skolans nätverk. Arbetet kring våra led- och nyckelord sker naturligt och effektivt i vår datoriserade miljö.

Delaktiga och ansvarsfulla elever

Enligt vår elevsyn stöttar och handleder vi våra elever för att de ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det innebär att vi arbetar formativt med kunskapskraven. Vi har höga förväntningar på våra elever och förväntar oss att eleverna aktivt deltar i undervisningen, arbetar efter bästa förmåga och intresserar sig för sin egen kunskapsutveckling. Alla elev- och mentorsgrupper träffas varje vecka.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2020-05-28