Till kommunens startsida
Brunns skola - startsida
Talande webbLyssna

Programmering

Ingress Programmering och datalogiskt tänkande eller stärkt digital kompetens i skolans styrdokument

Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokument – bl.a. i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan– för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018.

Sammanfattningsvis avser ändringarna:

  • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
  • att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
  • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  • att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
  • att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
  • att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

På Brunns skola

Bakgrund

Brunns skola erbjuder från och med höstterminen 2010 alla elever i årskurserna 4-9 en lärmiljö där varje elev har en personlig Chromebook. I arbetslagen med elever i årskurserna f-3 finns en iPad på två elever. Informations- och kommunikationsteknik ( IKT) erbjuder stora möjligheter till utveckling av lärandet. Möjligheter att hämta, samla, formulera, analysera och konkretisera samt bearbeta information och fakta är en del av kunskapsbildandet och lärandet. För merparten av de yrkesverksamma i samhället är datorn ett verktyg som används för att lösa arbetsuppgifter, kommunicera, dokumentera och lagra resultat och den verkligheten måste avspegla sig i skolan. Eleverna på Brunns skola ska lämna skolan med kunskaper som är konkurrenskraftiga och användbara i ett allt mer globaliserat samhälle som kräver hög digital kompetens. Vi vill ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Hösten 2015 introducerade vi programmering för våra lärare och fritidspedagoger i en fortbildningssatsning kallad IKT-raketen. Fortbildningen baserades på kollegialt lärare och leddes av våra IKT-inspiratörer sin ledde 3 valbara spår: film, kod och publicering. IKT-raketen var en stor drivkraft i vårt pågående arbete med digitalisering i skolan.

Syftet med kursen i kod var att deltagarna skulle känna sig bekanta med begreppet kodning och programmering och förstå vad det innebär. Efter kursen skulle alla deltagare testat programmering och kodning med elever samt redovisat för kollegorna hur det fallit ut i elevgruppen. De skulle även ha använt och introducerat minst två verktyg i undervisningen och eleverna använder dem aktivt. Flera årskurser har nu fått en introduktion till progammering och datalogiskt tänkande. Som resurser har vi använt Scratch , Code , Bee-bot och Sphero. Vi har även besökt Tekniska museet med flera klasser för att inspirera våra elever i robotteknik och programmering.

Nuläge

Till hösten 2019 planerar vi för en organisation där vi vill säkerställa att alla klasser från förskoleklass till årskurs 9 ska ha prövat programmering i linje med de riktlinjer som Regeringen nu har beslutat. Vi kommer i detta arbete använda de pedagoger som har deltagit på den kommungemensamma fortbildningen i kod våren 2019. Parallellt med detta kommer vi att fortsätta det kollegiala lärandet för att bygga upp vårt kunnande kring programmering. Vi strävar alltid efter att ligga i framkant när det gäller den digitala kompetensen för personal och elever på Brunns skola.

Regeringen har beslutat om förändringar i styrdokumenten gällande programmering och datalogiskt tänkande. Förändringarna ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster samt stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling med hjälp av digitala verktyg.
Ändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017. Vi på Brunns skola har skapat ett styrdokument med förslag på aktiviteter för de olika delarna ur det centrala innehållet i ämnena och årskurserna.

Elevens val 6-9

Brunns skola har även en grupp i Elevens val med profilen programmering. I profilen planerar eleverna projekt enskilt eller i grupp utifrån de olika verktyg och plattformar som presenteras eller på eget initiativ tas fram. Eleverna på profilen får kartlägga ämnesinnehåll och förmågorna i sina projekt för att synliggöra fördjupningen som profilen utgör i de betygsgrundande ämnena matematik och teknik.I profilen programmering besöker vi också Tekniska Museet och robotlabbet.

Exempel på plattformar och verktyg:


Kreativa arbeten utgår från boken “Programmera i teknik” av Staffan Melin

Codeacademy

Kahn academy

Scratch

Code.org

Rasberry pi

Ardino

Spelprogrammering

Sphero

Bee-Bot

Fågelholkar med kamera

Styrreglerig

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2019-08-30