Talande webbLyssna

Presentation av Hemmestaskolan

Om oss

Hemmestaskolan är en F-9-skola uppdelad på två delar som ligger i nära anslutning till varandra. Hos oss får eleverna en sammanhållen och trygg skolgång som sträcker sig från att de kommer till våra skickliga lärare i förskoleklass till dess att de går ut åk 9. Hos oss går i dagsläget ca 860 elever som välkomnas av våra 145 kompetenta medarbetare.

På skolan har vi ett elevhälsoteam med totalt två skolsköterskor, två kuratorer, tre specialpedagoger, en studie och yrkesvägledare, samt skolläkare och skolpsykolog.

Skolledning består av rektor, fritidschef, skolintendent och två biträdande rektorer.

Vår vision är att alla på Hemmestaskolan ska behandlas likvärdigt och ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga, såväl kunskapsmässigt som socialt, till självständiga, demokratiska samhällsmedborgare. Vi bedriver ett ständigt pågående arbete kring läroplanens värdegrundsfrågor. Det betyder att vi i skolan aktivt arbetar för alla människors lika värde, mot rasism och diskriminering samt att utveckla ett klimat där varje individ möts respektfullt och själv respekterar andra.

Vi jobbar med inkluderande lärandemiljöer på Hemmestaskolan. Samtlig personal på skolan är utbildade i ett arbetssätt som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och som syftar till att öka studieron, tryggheten och inkludering för samtliga elever. Skolan arbetar med samspel och relationer genom ett medvetet relationsbyggande mellan elever och pedagoger samt vårdnadshavare.

Under de första veckorna under ett läsår lägger vi extra mycket tid på att sätta grupperna. Detta gäller inte minst de klasser där eleverna är eller delvis nya för varandra, tex förskoleklass, åk 4 och 7. På F-5 har vi en så kallad kulturvecka där vi arbetar aktivt med skolans värdeord.

Pedagogisk utveckling

Vi arbetar systematiskt med att utveckla vår pedagogiska verksamhet och vi har ett flertal utvecklingsprocesser som pågår i skolans alla delar.

Vi har nio stycken förstelärare på skolan som alla har olika pedagogiska uppdrag. Dessa uppdrag omfattar exempelvis utvecklandet av den digitala undervisningen, utbildningsinsatser kring den Globala skolan och svenska som andraspråk samt utvecklandet av matematikundervisningen i de yngre åldrarna.

Förskoleklass

Vi på Hemmestaskolan vill erbjuda en fantastisk start i ert barns skolgång.

Året i förskoleklassen är mycket viktigt i barnens steg in till skolans verksamhet. Sexåringen behöver utmanas, stimuleras men samtidigt fortfarande få vara liten och bygga sin vardag på lek och social trygghet.

I förskoleklass erbjuder vi arbete i små, trygga klasser och därutöver halvklass flera gånger i veckan. Vi har praktisk pedagogik, utflyktsdag en gång i veckan samt idrott två gånger i veckan.

Eleverna får utveckla sin matematiska förmåga via Singaporemodellen.

I svenskan arbetar vi med Bornholmsmodellen som bygger på den fonologiska medvetenheten.

I vår verksamhet satsar vi mycket på att utveckla den sociala kompetensen. Eleverna tränas i att delta i olika aktiviteter, samarbeta med andra, lyssna aktivt och att anstränga sig för att göra sitt bästa efter egen förmåga och med stöd av bra pedagoger.

Praktisk pedagogik

På Hemmestaskolan ges varje elev på lågstadiet möjlighet till ett schemalagt praktiskt lärande vid 2-3 tillfällen i veckan inom exempelvis områdena matematik och bild och form. Dessa tillfällen sker alltid i halvklass.

I varje årskurs från förskoleklass tom åk 3 arbetar en pedagog med att utforma, utföra och revidera den praktiska undervisningen i samråd med bland annat klasslärarna. Den praktiska undervisningen är för flera elever ett ofta välkommet avbrott i det teoretiska lärandet.

Trygghet, jämlikhet och demokrati

Vår vision är att alla på Hemmestaskolan ska behandlas likvärdigt och ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga, såväl kunskapsmässigt som socialt, till självständiga, demokratiska samhällsmedborgare. Vi bedriver ett utvecklingsarbete kring läroplanens värdegrundsfrågor. Det betyder att vi i skolan aktivt arbetar för alla människors lika värde, mot rasism och att utveckla ett sådant klimat där varje individ möter respekt och själv respekterar andra.

I år F-5 har vi en väl fungerande fadderverksamhet.

Hemmestaskolans medvetna och långsiktiga arbete med inkludering

Hemmestaskolan har med hjälp av Akademi Magelungen arbetat fram ett arbets- och förhållningssätt för att öka studiero, trygghet och inkludering. Arbetsättet är framtaget utifrån aktuell forskning. Skolan arbetar med samspel och relationer genom ett medvetet relationsbyggande mellan elever och pedagoger.

Mer om detta kan du läsa här , 121.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Organiserad sva-undervisning

Hemmestaskolan arbetar sedan 2019 med en organiserad sva-undervisning som syftar till att ge varje nyanländ elev möjlighet att snarast tillgodogöra sig undervisningen på samma villkor som sina klasskamrater. Nyanlända elever ges undervisning i svenska och matematik i mindre förberedelseklasser varvat med undervisning i elevernas ordinarie klasser.

För att lyckas med vårt uppdrag så har vi på Hemmestaskolan ett flertal legitimerade lärare i svenska som andraspråk, två förstelärare med uppdrag att samordna och stärka undervisningen i svenska som andraspråk samt studiehandledare i elva olika språk.

Fritids och Club46

Fritidshemmet på Hemmestaskolan är ämnat för barnen från förskoleklass till klass tre. På fritidshemmet används samma lokaler under hela dagen. Barn i årskurs fyra till sex går i fritidsklubben, Club46 - lokalen i 6-9 skolan.

Åk 7

Ett tätt samarbete mellan kollegorna i arbetslaget gör att vi kan arbeta fram en gemensam struktur på våra lektioner. Det möjliggör också till samarbeten mellan ämnen och temaarbeten som hjälper eleverna både i att utveckla kunskaper men också i att utveckla sin sociala kompetens. Vi har exempelvis under tidigare år arbetat med olika ämnesövergripande projekt med externa aktörer där eleverna arbetat med olika konstformer, haft författarbesök eller arbetat med drama som metod.

Vi arbetar gemensamt med att skapa tydliga lektioner med mål för varje lektion och vecka. Varje lektion följer en struktur som är gemensam och lätt att följa. Eleverna och pedagogerna jobbar även med digitala hjälpmedel och läromedel.

Varje arbetslag har en socialpedagog vars uppgift tillsammans med arbetslaget är öka vuxennärvaron ute i korridorer och skåphallar samt på lektioner. Socialpedagogerna är också med på lektioner som en extra pedagog.

Rastverksamhet

Hemmestaskolan har sedan förra läsåret en organiserad rastverksamhet som syftar till att både göra rasterna roligare för eleverna samt skapa större trygghet. För att vi ska utföra detta på bästa sätt har vi bland annat en heltidsanställd pedagog som organiserar rastverksamheten med utgångspunkt från vår upprustade rastbod där pedagoger och elever hjälps åt att tillhandahålla material för lekar och spel.

Delaktiga och ansvarsfulla elever

Skolan förväntar sig att eleverna aktivt deltar i undervisningen, arbetar efter bästa förmåga och intresserar sig för sin egen kunskapsutveckling. Vi förväntar oss även att eleverna med stigande ålder tar ett större ansvar.

På Hemmestaskolan 6-9 får eleverna hjälpa till med skötseln av skolan. Varje dag är två elever i kökstjänst över lunchen. Elevhjälpen syftar inte bara till att göra elever delaktiga i vår arbetsmiljö utan även att elever och övrig personal ska lära känna varandra.

Alla elev- och mentorsgrupper träffas varje vecka.

Hem och skola i samverkan

För att eleven ska lyckas med sitt skolarbete är samverkan mellan föräldrar och skola av största vikt. Därför är det viktigt att du som förälder genom besök tar del av skolans vardagsliv, deltar i klassmöten och utvecklingssamtal samt intresserar dig för ditt barns läxor och hemarbete. ”Vad har du lärt dig idag” är en bra fråga.

Vår önskan är att varje klass har 1-2 föräldrar som kan delta i skolans föräldraråd, som har möten en gång per termin. Som föräldrarådsrepresentant får ni som förälder större insyn i den pedagogiska verksamheten samt ges möjlighet till att påverka.

Skolans ambition är att informera så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss i första hand av SchoolSoft som kommunikationskanal


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: