Talande webbLyssna

Presentation av Hemmestaskolan

Om oss

Hemmestaskolan är en F-9-skola uppdelad på två delar som ligger i nära anslutning till varandra. Hos oss får eleverna en sammanhållen och trygg skolgång som sträcker sig från att de kommer till våra skickliga lärare i förskoleklass till dess att de går ut åk 9.

Den röda tråden - hur vi arbetar i årskurs F-9 på Hemmestaskolan

Då vi är en sammanhängande F-9 skola arbetar vi kontinuerligt med att upprätthålla en röd tråd mellan förskoleklass och högstadiet. Detta gäller bland annat områdena Värdegrund, Relationsbygge, den Pedagogiska utvecklingen, Trygghet, jämlikhet och demokrati samt Inkluderande lärandemiljöer.

Värdegrund

Vår vision är att alla på Hemmestaskolan ska behandlas likvärdigt och ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga, såväl kunskapsmässigt som socialt, till självständiga, demokratiska samhällsmedborgare. Vi bedriver ett ständigt pågående arbete kring läroplanens värdegrundsfrågor. Det betyder att vi i skolan aktivt arbetar för alla människors lika värde, mot rasism och diskriminering samt att utveckla ett klimat där varje individ möts respektfullt och själv respekterar andra.

Relationer och möjliggörande till lärande

Vi är övertygade om att grunden till inlärning sker via skickliga lärare som även ständigt arbetar med relationsbyggande normer och värderingar. Både mellan vuxna och elever samt eleverna sinsemellan. Mentorskapet är därför en betydande del av både kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget.

Under de första veckorna under ett läsår lägger vi extra mycket tid på att sätta grupperna. Detta gäller inte minst de klasser där eleverna är eller delvis nya för varandra, tex förskoleklass, åk 4 och 7. På F-5 har vi en så kallad kulturvecka där vi arbetar aktivt med skolans värdeord samt en väl fungerande fadderverksamhet.

Pedagogisk utveckling

Vi arbetar systematiskt med att utveckla vår pedagogiska verksamhet och vi har ett flertal utvecklingsprocesser som pågår i skolans alla delar.

Vi har nio stycken förstelärare på skolan som alla har olika pedagogiska uppdrag. Dessa uppdrag omfattar exempelvis utvecklandet av den digitala undervisningen, utbildningsinsatser kring den Globala skolan och svenska som andraspråk samt utvecklandet av matematikundervisningen i de yngre åldrarna.

Trygghet, jämlikhet och demokrati

Vår vision är att alla på Hemmestaskolan ska behandlas likvärdigt och ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga, såväl kunskapsmässigt som socialt, till självständiga, demokratiska samhällsmedborgare. Vi bedriver ett utvecklingsarbete kring läroplanens värdegrundsfrågor. Det betyder att vi i skolan aktivt arbetar för alla människors lika värde, mot rasism och att utveckla ett sådant klimat där varje individ möter respekt och själv respekterar andra.

Inkluderande lärandemiljöer

Hemmestaskolan har med hjälp av Akademi Magelungen arbetat fram ett arbets- och förhållningssätt för att öka studiero, trygghet och inkludering. Arbetssättet är framtaget utifrån aktuell forskning. Skolan arbetar med samspel och relationer genom ett medvetet relationsbyggande mellan elever och pedagoger.

Mer om detta kan du läsa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Organiserad sva-undervisning

Hemmestaskolan arbetar sedan 2019 med en organiserad sva-undervisning som syftar till att ge varje nyanländ elev möjlighet att snarast tillgodogöra sig undervisningen på samma villkor som sina klasskamrater. Nyanlända elever ges undervisning i svenska och matematik i mindre förberedelseklasser varvat med undervisning i elevernas ordinarie klasser.

För att lyckas med vårt uppdrag så har vi på Hemmestaskolan ett flertal legitimerade lärare i svenska som andraspråk, två förstelärare med uppdrag att samordna och stärka undervisningen i svenska som andraspråk samt studiehandledare i ett flertal olika språk.

Delaktiga och ansvarsfulla elever

Skolan förväntar sig att eleverna aktivt deltar i undervisningen, arbetar efter bästa förmåga och intresserar sig för sin egen kunskapsutveckling. Vi förväntar oss även att eleverna med stigande ålder tar ett större ansvar.

På Hemmestaskolan 6-9 får eleverna hjälpa till med skötseln av skolan. Varje dag är två elever i kökstjänst över lunchen. Elevhjälpen syftar inte bara till att göra elever delaktiga i vår arbetsmiljö utan även att elever och övrig personal ska lära känna varandra.

Alla elev- och mentorsgrupper träffas varje vecka.

Hem och skola i samverkan

För att eleven ska lyckas med sitt skolarbete är samverkan mellan föräldrar och skola av största vikt. Därför är det viktigt att du som förälder genom besök tar del av skolans vardagsliv, deltar i klassmöten och utvecklingssamtal samt intresserar dig för ditt barns läxor och hemarbete. ”Vad har du lärt dig idag” är en bra fråga.

Vår önskan är att varje klass har 1-2 föräldrar som kan delta i skolans föräldraråd, som har möten en gång per termin. Som föräldrarådsrepresentant får ni som förälder större insyn i den pedagogiska verksamheten samt ges möjlighet till att påverka.

Skolans ambition är att informera så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss i första hand av SchoolSoft Länk till annan webbplats. som kommunikationskanal

Skolans organisation

På Hemmestaskolan går i dagsläget ca 750 elever som välkomnas av våra 130 kompetenta medarbetare.

På skolan har vi ett elevhälsoteam med totalt två skolsköterskor, två kuratorer, tre specialpedagoger, en studie och yrkesvägledare, samt skolläkare och skolpsykolog.

Skolledning består av rektor, fritidschef, skolintendent och två biträdande rektorer.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt


Hemmestaskolan 6-9

08-570 487 15
Motionsvägen 4
139 23 Värmdö

Se 6-9 i Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument