Talande webbLyssna

Tillämpad beteendeanalys - TBA

Tillämpad beteendeanalys (TBA) är ett förhållningssätt baserat på inlärningsteori. Undervisningen anpassas efter elevens individuella förutsättningar och behov.

Vår utgångspunkt är att varje beteende har, eller har haft en funktion för eleven, exempelvis kommunikation.

Efter observation och analys av beteendet arbetar vi för att lära eleven alternativa beteenden som fyller samma funktion.

Vårt mål är att eleven ska lyckas och känna lust i sitt lärande. Stort fokus läggs därför vid att hitta elevens motivation.

All inlärning sker i små strukturerade steg, från en-till-en träning i bänken, till att eleven så småningom ska kunna använda sina färdigheter i vardagen.

Vi träffar barnets vårdnadshavare och följer upp en gång/termin för utvärdering och diskussioner utifrån barnets individuella utvecklingsplan (IUP).

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: