Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

Resursklasser

Kullsvedsskolan har tre resursklasser (låg-, mellan- och högstadium) för elever med diagnosen autism årskurs 1-9.

Resursklasserna består oftast av 4-8 elever och läser enligt grundskolans läroplan.

Det finns uppdragsbeskrivning för Kullsvedsskolans resursklasser.

Undervisning​

Personalen i resursklasserna arbetar i klassteam med legitimerad klasslärare och resurspersonal. Läraren ansvarar för undervisning, elevernas lärande och utveckling. Undervisning i praktisk-estetiska ämnen ges av ämneslärare legitimerade i ämnena idrott och hälsa, hemkunskap, bild, slöjd, teknik och musik.

Äldre elever i resursklass kan också i vissa ämnen undervisas av lärare på Hemmestaskolan som ligger i samma område som Kullsvedsskolan samt av lärare på Farstavikens skola i Gustavsberg. Detta för att säkerställa att eleverna får läsa samtliga av grundskolans ämnen.

Antagning​

Antagning av elever till en av skolans resursklasser sker i samverkan mellan avlämnande skolas rektor som ansvarar för ansökan och rektor på Kullsvedsskolan som ansvarar för mottagandet. Ansökan ska vara godkänd av vårdnadshavarna.

Ansökningstiden till resursklasserna inför ett nytt läsår ligger i perioden januari till slutet av mars varje år. När ansökningstiden gått ut inhämtar Kullsvedsskolan vid behov kompletterande upplysningar så att underlag finns för bedömning av om eleven tillhör målgruppen.

Ett antagningsmöte med personal från Kullsvedsskolan och representanter från Kultur- och utbildningssektorn, avdelning Styrning och kvalitet, genomförs i april-maj. De avgörande faktorerna för om en elev kan beredas plats i en resursklass är att eleven tillhör målgruppen och att det finns lediga platser.

Besked om eleven antagits eller inte antagits till resursklass lämnas till ansökande skolas rektor, som meddelar elevens vårdnadshavare. Om eleven antagits tar därefter Kullsvedsskolan kontakt med skola och vårdnadshavare för att påbörja planeringen inför skolstart.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2019-09-03

Kontakt