Talande webbLyssna

Om vår skola

Bild från däck på en båt

Värmdö Skärgårdsskola är en F-9 skola med ca 420 elever och består av skolenheter på Djurö, som ligger på fastlandet, samt på Möja, Runmarö och Svartsö i Stockholms skärgård.

Skolans geografiska upptagningsområde börjar vid Fågelbrolandet och sträcker sig ut mot havet. Det omfattar alla öar utan broförbindelse i Värmdö kommun.

På vår skola har vi fina lokaler och engagerade lärare som alltid har elevernas lärande och utveckling i fokus. I undervisningen blandar vi praktiskt och laborativt arbete med ny teknik. Från år 4 har alla elever en egen dator.

Läs mer om våra enheter

Fjärrundervisning

Den geografiska spridningen gör att vi använder ny teknik för att bedriva fjärrundervisning mellan de olika enheterna.

Läs mer om vår fjärrundervisning

Skärgårdsprofil

Värmdö skärgårdsskola gör verkligen skäl för sitt namn. Alla våra enheter ligger nära havet med tillgång till bryggor och båtar.

Läs mer om vår skärgårdsprofil

Värdegrund

Värmdö skärgårdsskola skapar förutsättningar för elevens framgång genom LUST – Lärande, Utveckling, Struktur och Trygghet. Trygghet, ordning, arbetsro är för oss viktiga begrepp i en lärande miljö. Arbetsglädje, att ha rätt att göra misstag, respekt för olikhet, experimentlust och ett tillåtande förhållningssätt är avgörande för lärandet. 

Kvalitetsarbete

För oss på Värmdö skärgårdsskola är det viktigt att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet. Varje år utvärderar vi läsåret som gått och bestämmer gemensamma utvecklingsområden för kommande läsår.

Dessutom satsar vi på olika fortbildningsområden för vår personal, såsom Läslyftet och IFOUS.

Elev- och föräldrainflytande

Vi tycker att det är viktigt att elever och föräldrar känner att de kan påverka vardagen i skolan. Därför är elevinflytande ett av våra fokusområden och vi arbetar dagligen med att få eleverna delaktiga i beslutsprocesser och i sitt lärande. Som ett konkret exempel på det har vi elevledda utvecklingssamtal.

Vi har regelbundna klassråd och skolan har ett elevråd som träffas flera gånger per termin. I elevrådet sitter elever från förskoleklass till årskurs 9. Exempel på frågor som elevrådet arbetar med är utomhusmiljön och trivselenkäten. Föräldrarådet träffas ett par gånger per termin och tar då upp aktuella frågor med skolans ledning.

Trivsel och trygghet

Vår skola är en förhållandevis liten skola. Våra enheter på öarna har cirka 20 elever per ö. På Djuröenheten går det cirka 350 elever från F-9.  Litenheten gör att eleverna bli sedda varje dag. På lågstadiet har skolan ett faddersystem, som gör att barnen får känna en särskild trygghet under sitt första skolår.

Varje år får alla elever fylla i en trygghetsenkät. Trygghetsteamet analyserar enkäten och utifrån resultatet upprättas en ny likabehandlingsplan där åtgärder formuleras för att göra skolan ännu tryggare. Klassråd och elevråd får ta del av resultatet och även komma med förslag på trygghetsskapande åtgärder. Dessutom satsar vi på olika fortbildningsområden för vår personal, såsom Läslyftet och IFOUS.

Elevhälsa

Värmdö skärgårdsskola har ett elevhälsoteam bestående av rektor, biträdande rektor/elevvårdsansvarige, SYV och skolsköterska, samt av kurator och specialpedagog. Elevhälsoteamet sammanträder en gång per vecka.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

varmdoskargardsskola@varmdo.se
Sollenkrokavägen 41
139 73 Djurhamn

Tf Rektor

Maria Niläng
08-570 486 25
maria nilang@varmdo.se

Frånvaroanmälan av elev görs i första hand på SchoolSoft, i andra hand på telefon: 08-570 486 00Mer kontaktinformation