Talande webbLyssna

Om vår skola

Bild från däck på en båt

Värmdö Skärgårdsskolor består av F-9 skolor med ca 400 elever totalt på Djurö, som ligger på fastlandet, samt på Möja, Runmarö och Svartsö i Stockholms skärgård.

Skolans geografiska upptagningsområde börjar vid Fågelbrolandet och sträcker sig ut mot havet. Det omfattar alla öar utan broförbindelse i Värmdö kommun.

På våra skolor har vi fina lokaler och engagerade lärare som alltid har elevernas lärande och utveckling i fokus. I undervisningen blandar vi praktiskt och laborativt arbete med ny teknik. Från år 1 har alla elever en egen dator.

Läs mer om våra enheter

Fjärrundervisning

Den geografiska spridningen gör att vi använder ny teknik för att bedriva fjärrundervisning mellan de olika enheterna.

Läs mer om vår fjärrundervisning

Skärgårdsprofil

Värmdö skärgårdsskolor gör verkligen skäl för sitt namn. Alla våra skolor ligger nära havet med tillgång till bryggor och båtar.

Läs mer om vår skärgårdsprofil

Vår Vision

Här får jag vara den jag är, växa, utvecklas och lära för livet.
Tillsammans bygger vi broar mellan öar, människor och verksamheter.

Kvalitetsarbete

För oss på Värmdö skärgårdsskolor är det viktigt att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet. Varje år utvärderar vi läsåret som gått och bestämmer gemensamma utvecklingsområden för kommande läsår.

Elev- och föräldrainflytande

Vi tycker att det är viktigt att elever och föräldrar känner att de kan påverka vardagen i skolan. Därför är elevinflytande ett av våra fokusområden och vi arbetar dagligen med att få eleverna delaktiga i beslutsprocesser och i sitt lärande. Som ett konkret exempel på det har vi elevaktiva utvecklingssamtal.

Vi har regelbundna klassråd och skolan har ett elevråd som träffas flera gånger per termin. I elevrådet sitter elever från förskoleklass till årskurs 9. Exempel på frågor som elevrådet arbetar med är utomhusmiljön och trivselenkäten.

Trivsel och trygghet

Våra skolor på öarna har cirka 20 elever per ö. På Djurö skola går det cirka 330 elever från F-9.  Litenheten gör att eleverna bli sedda varje dag. På lågstadiet har skolan ett faddersystem, som gör att barnen får känna en särskild trygghet under sitt första skolår.

Varje år får alla elever fylla i en trygghetsenkät. Trygghetsteamet analyserar enkäten och utifrån resultatet upprättas en ny likabehandlingsplan där åtgärder formuleras för att göra skolan ännu tryggare. Klassråd och elevråd får ta del av resultatet och även komma med förslag på trygghetsskapande åtgärder.

Elevhälsa

Värmdö skärgårdsskola har ett elevhälsoteam bestående av rektor, biträdande rektor, SYV och skolsköterska, samt av kurator och speciallärare. Vi har även tillång till skopsykolog och skolläkare.Elevhälsoteamet sammanträder en gång per vecka.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: