Talande webbLyssna

Elevhälsa

På Viks skola arbetar vi för att alla ska känna sig trygga, sedda och stöttade. Till vår hjälp i det arbetet har vi bland annat några särskilda specialkompetenser på plats.

Skolsköterska

Eleverna i förskoleklass kallas till ett första hälsobesök till skolsköterskan där kontroll av syn, hörsel och tillväxt görs. Därefter kallas de till skolläkaren för ett hälsobesök tillsammans med vårdnadshavare samt erbjuds vaccination.

Samtliga elever i årskurserna 2 och 4 kallas också till hälsobesök där det också ingår ett hälsosamtal. Vid dessa besök kommer eleverna utan vårdnadshavare. Hälsosamtalet utgår från ett helhetsperspektiv där bland annat livsstilsfrågor, levnadsvanor, relationer, trivsel och skolsituation tas upp. Dessa är lite olika beroende på årskurs. Hälsosamtalet ger en övergripande syn på elevens hälsa och kan utifrån det se till att eleven trivs och lyckas i skolan.

Under årskurs 5 erbjudas alla flickor vaccination HPV vid ett tillfälle under höstterminen och ett tillfälle under vårterminen.

Utöver det som kallas basprogram deltar skolsköterskan i elevhälsoteam, elevhälsokonferenser och andra möten både externt och internt.

Viks skola har även en skolläkare som kommer till oss vissa tillfällen per termin. Kontakta skolsköterskan om du känner dig i behov av en skolläkare.

Boka ett samtal genom att komma förbi skolsköterskans rum, ringa, e-posta eller skicka meddelande via SchoolSoft. Skolsköterskan arbetar måndag till fredag och det går bra att ringa/komma under hela dagarna.

Kontakta skolsköterskan

Skolsköterska

Emilie Norlin

08-570 477 05
emilie.norlin@varmdo.se

Skolpsykolog

Skolpsykologens huvudsakliga arbetsuppgifter är att stötta vuxna som möter barn och elever i skolan, både föräldrar och personal.

Skolpsykologen handleder personal och har många föräldrakontakter, där det gemensamma syftet är att tillsammans komma på bra sätt att bemöta och undervisa barn som har det svårt på olika sätt.

Skolpsykologen gör också skolpsykologiska utredningar, som innebär en bred kartläggning av elevens kognitiva förmågor. Med kognitiva förmågor menas alla de förmågor vi använder oss av för att läsa av och förstå omvärlden, lära oss och minnas kunskap och kunna fokusera på olika arbetsuppgifter och på undervisningen.

Ibland träffar skolpsykologen också elever i enskilda samtal, och då kan det handla om egentligen vad som helst som hindrar att eleven har det bra i skolan. Som psykolog måste man alltid ha vårdnadshavarnas medgivande när man har kontakt med en elev under 18 år, eftersom föräldrar har rätt att bestämma om deras barn ska träffa en psykolog.

Det är också så att samarbete och delaktighet med föräldrarna oftast innebär större möjligheter till en förbättrad situation för barnet, eftersom skolpsykologen med elevens samtycke då kan återkoppla information och råd till föräldrarna, som kan hjälpa dem att stötta sitt barn. När skolpsykologen väl har börjat träffa en elev har föräldrarna inte rätt att känna till vad som sägs under samtalen.

Det händer också att skolpsykologen, efter ett första samtal med föräldrar eller efter några samtal med en elev, rekommenderar en kontakt med någon annan som har bättre möjligheter att möta barnets och föräldrarnas situation, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin.

Kontakta skolpsykologen

Skolpsykolog

Sophia Sörgardt Jansson
sophia.sorgardtjansson@varmdo.se


Studiegården

Studiegården är skolans specialpedagogiska team som arbetar utifrån de uppdrag som beslutas av elevhälsoteamet (EHT). I Studiegården arbetar speciallärare och specialpedagog. Målet för verksamheten är att skapa goda förutsättningar till delaktighet, utveckling och lärande för elever i behov av stöd.

Det kan innebära handledning och stöd till pedagoger kring anpassningar i den ordinarie undervisningen samt hjälp att installera och introducera elever i hur olika alternativa verktyg används. Studiegårdens pedagoger arbetar även med elever enskilt eller i mindre grupper samt är behjälpliga vid pedagogiska utredningar och upprättandet av åtgärdsprogram.

Under nationella provperioden finns Studiegården till hands för elever som behöver anpassningar. Även vid andra schemabrytande aktiviteter finns Studiegården som ett alternativ för de elever som av olika anledning inte deltar.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: