Talande webbLyssna

Kungörelse av samråd av detaljplan för Hemmestatorp 1:1, Värmdö kommun

Förslag till detaljplan för Hemmestatorp 1:1 i Värmdö kommun ställs ut under perioden
2021-06-15 – 2021-08-13.

Planområdet

Planområdet ligger ca 1 kilometer nordost om Hemmesta centrum och är beläget söder om väg 274, Värmdövägen. Området gränsar i väster till PFO-planen Torsby T2 och Torsby 1:177 och i söder till Hemmestaträsket. Planområdet gränsar i öster och i norr till fastigheten Hemmestatorp 1:4. Större delen av planområdet ligger inom strandskyddat område för Hemmestaträsket. .

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder på fastigheten Hemmestatorp 1:1 och att bevara skyddsvärd omkringliggande natur. De nya byggnaderna anpassas efter terrängen och platsens förutsättningar. Nya byggrätter inom strandskyddat område placeras inom områden som redan är ianspråktagna. Området är inte planlagt tidigare och är inte utpekat som bostadsområde i gällande översiktsplan, men följer översiktsplanens intentioner om bebyggelseutveckling i anslutning till befintliga centrumområden eller i väl belägna förändringsområden.

Mark som tas i anspråk

Detaljplanen möjliggör för 22 nya bostäder i radhusform. Husen planeras utmed Hemmestatorpsvägen i tre olika grupperingar; i öster, väster och dess mitt. Angöring till området planeras från väg 274 via Torsby Bäckväg, som är belägen på Torsby 1:249. Rättighet att få köra på Torsby Bäckväg krävs. Befintliga in- och utfarter från Hemmestatorpsvägen mot väg 274 föreslås att stängas av trafiksäkerhetsskäl och en ny vändzon föreslås längst in på Hemmestatorpsvägen. Närheten till väg 274, som utgör transportled för farligt gods, gör att en riskreducerande mur/plank med en höjd av minst två meter över vägbanan behöver uppföras mellan vägen och planområdets östra del. Skyddsvärd natur planläggs som NATUR. Särskilt skyddsvärda träd skyddas med planbestämmelser. Detaljplanen inrymmer även E-områden för avloppspump-station samt transformatorstation. Strandskydd föreslås upphävas för redan ianspråktagna ytor med nya byggrätter, gata och E-områden. Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmän plats GATA och NATUR.

Utställningslokal

Servicecenter, Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.

Öppet: måndag–onsdag kl. 08:00–17:00, torsdag kl. 08:00–19:00
och fredag kl. 08:00–17:00.

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se/hemmestatorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2021-08-13.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr 2016KS/0530) dina synpunkter avser.


Synpunkterna kan du skicka via e-post: registrator@varmdo.se

Eller per post: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar