Talande webbLyssna

Kungörelse - Inrättande av biotopskyddsområde Norrviken, Värmdö kommun

Kommunfullmäktige har den 16 december 2020 beslutat med stöd av 7 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken (FOM) och 7 kap. 11 § första stycket 2 punkten miljöbalken (1998:808) att bilda ett biotopskyddsområde på Fågelbrolandet, Värmdö kommun. Beslutet berör del av Malma 59:3 i Värmdö kommun.


Inom biotopskyddsområdet gäller särskilda regler för vad som är tillåtet för allmänheten. För att kunna vidta vissa åtgärder inom biotopskyddsområden kan det krävas samråd med kommunen och godkänd dispensansökan innan åtgärd kan utföras.


På Värmdö kommuns hemsida finns beslutshandlingar under varmdo.se/biotopskydd. Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län via Värmdö kommun senast tre veckor från datumet för denna kungörelse. För ytterligare information om hur man överklagar beslutet, se bilaga 6 i beslutshandlingarna.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar