Talande webbLyssna

Kungörelse om samråd av detalj-plan för Hemmesta vattentorn (Hemmesta 11:413 m.fl.), Värmdö kommun

Förslag till detaljplan för Hemmesta vattentorn i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2023-05-23 – 2023-06-22.

Samråd av detaljplan för

Planområdet

Planområdet är beläget cirka 550 meter söder om Hemmesta centrum och nära Hemmestaskolan samt Värmdövallen. Planområdet belastar fastigheterna Hemmesta 11:413 och 11:425 och gränsar i öster till Storskogen på Hemmesta 10:316 samt tre privata fastigheter längst in på Motionsvägen (Hemmesta 11:5, 11:321, 11:260). I väster angränsar planområdet till Hemmesta 11:438 som ägs av VärmdöBostäder AB, samt till ett villaområde i Värmdövik. Söderut ligger Värmdövik 19:4 med Storskogen. På platsen finns idag en befintlig telemast, som kommer att behöva flyttas i läge.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ett nytt vattentorn placerat på fastigheten Hemmesta 11:413, liksom en tillfartsväg till tornet. Detaljplanen följer gällande översiktsplan.

Mark som tas i anspråk

Mark som enligt förslaget föreslås tas i anspråk för allmän plats utgörs av NATUR, PARK och GÅNG OCH CYKELVÄG.

Utställningslokaler

Servicecenter i Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag–onsdag kl. 08:00–17:00, torsdag kl. 08:00–19:00 och fredag kl. 08:00–17:00
(ej röda dagar). Avvikande öppettider dag innan röd dag.
Den 5 juni öppet kl. 10-14 och den 22 juni kl. 8-15.

Samt

Hemmesta bibliotek, Motionsvägen 4.

Öppettider:
Måndag–fredag kl. 13:00–17:00, torsdag 25/5, 8/6 samt 15/6 kl 13.00-19.00
(ej röda dagar). Dag innan röd dag kl 13-17.

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på Hemmesta 11:413, Hemmesta vattentorn - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten
att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2023-06-22.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr 2021KS/0212)
dina synpunkter avser.

Yttranden kan du lämna via e-post: registrator@varmdo.se

eller e-tjänst: varmdo.se/hemmestavattentorn Länk till annan webbplats.

Det går även bra att skicka in yttranden per post till nedan adress:

Värmdö kommun
134 81 Gustavsberg

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar