Talande webbLyssna

Kungörelse om samråd av detaljplan för Kråkberget, del av Ösby 1:78 m.fl.

Förslag till detaljplan för Kråkberget, del av Ösby 1:78 m.fl., i Värmdö kommun ställs ut under perioden
2019-12-03 – 2020-01-24.

Planområdet

Planområdet ligger öster om Gustavsbergs centrum, norr om Skärgårdsvägen och omfattas av del av fastigheterna Ösby 1:78 och Gustavsberg 2:1, dessutom ingår Ösby 1:87, Ösby 1:81, Ösby 1:82 och Ösby 1:92.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av bostäder, lokaler för verksam­heter och en förskola i området Kråkberget i centrala Gustavsberg. Bebyggelsens skala, placering och utformning ska ta stor hänsyn till platsens förutsätt­ningar som till exempel den kuperade terrängen, de höga naturvärdena och riksintresset för kulturmiljövården. Detaljplanen ska ge förutsättningar för entréer till Kråkberget med platser för rekreation, skogskänsla och utblickar.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.

Öppet: måndag–onsdag kl. 08:00–17:00, torsdag kl. 08:00–19:00 och fredag kl. 08:00–17:00.

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se/krakbergetöppnas i nytt fönster

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2020-01-24.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-post eller post till:

varmdo.kommun@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar