Talande webbLyssna

Kungörelse om samråd av detaljplan för Östra Mörtnäs,
etapp 2

Förslag till detaljplan för Östra Mörtnäs, etapp 2, i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2020-06-02– 2020-06-30.

Planområdet

Planområdet ligger mellan Gustavsberg och Hemmesta, utmed väg 222 i östra Mörtnäs. Planområdet gränsar i nordväst till befintlig bebyggelse i Mörtnäs, i norr till Grisslingehöjden, i öster till befintlig bebyggelse och i söder gränsar planområdet till Grisslingen. Planområdet är uppdelat i två delar, skilda av väg 222. Vägen ingår inte i aktuell detaljplan.

Syfte

Syftet med planförslaget är att möjliggöra nybyggnation av bostäder inom fastigheterna Mörtnäs 1:12, 1:587 och 1:226. Planförslaget möjliggör bostäder i form av både lägenheter i flerbostadshus, parhus, kedjehus och friliggande enbostadshus. Detaljplanen möjliggör även en avstyckning av den befintliga bostadsfastigheten Mörtnäs 1:533. Planen ska även säkerställa angöring till de fastigheter vars in-/utfarter påverkas av Trafikverkets vägplan. Syftet med detaljplanen är även att fastlägga och reglera pågående markanvändning för befintliga bostäder, café, restaurang, naturområden, badplats, infartsparkering och tekniska anläggningar.


Detaljplanen ska genom planläggning av naturområden och införande av skydd av natur på kvartersmark tillse att det gröna svaga sambandet i området bevaras och stärks. Detaljplanen innebär att strandskyddet upphävs inom delar av planområdet där det finns särskilda skäl för att upphäva det.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider:

Måndag-onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se/ometapp2

Lämna ditt yttrande

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga yttranden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Yttranden för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2020-06-30.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina yttranden avser.

Yttranden kan du lämna via epost eller etjänst

registrator.ks@varmdo.se

varmdo.se/ometapp2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det går även bra att skicka in yttranden per post till nedan adress:

Värmdö kommun
134 81 Gustavsberg


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar